Ledelseserklæring vedrørende årsrapportens innhold

Vi erklærer etter beste overbevisning at

  • konsernregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven.
  • årsregnskapet for morselskapet for 2011 er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.
  • regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.
  • årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor.

 

Styret i Hafslund ASA
Oslo, 20. mars 2012


Birger Magnus

styreleder

 

Maria Moræus Hanssen 

Susanne Jonsson 

Kristin Bjella

Ole Ertvaag

Hans Kristian Rød 

Odd Håkon Hoelsæter

Per Orfjell

Per Luneborg

Tyra Marie Hetland        

Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef