Utvidet resultat konsern

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20112010
Årsresultat(698)(392)
Utvidet resultat:
Verdiendring investering i Renewable Energy Corporation ASA11(194)138
Skatt på verdiendring investering i Renewable Energy Corporation ASA2(2)
Omregningsdifferanser11
Utvidet resultat etter skatt(192)147
Årets totalresultat(890)(245)
Totalresultat tilordnes:
Aksjonærene i morselskapet(888)(246)
Ikke-kontrollerende eierinteresser(2)1
Årets totalresultat(890)(245)

Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.

Last ned til Excel