Resultat konsern

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20112010
Salgsinntekter5 13 70415 829
Kjøp varer og energi (9 015) (10 871)
Lønnskostnader19, 22 (864) (582)
Resultat investering i Renewable Energy Corporation ASA11 (1 090) (1 991)
Andre (tap)/gevinster - netto20, 28 171 058
Andre driftskostnader21 (1 630) (1 564)
Andel resultat i tilknyttete selskap9 2343
Driftsresultat før avskrivninger 1 145 1 922
Avskrivninger og nedskrivninger6, 7, 8 (803) (1 270)
Driftsresultat 343652
Finanskostnader23 (584) (471)
Resultat før skattekostnad (241)181
Skattekostnad24 (456) (573)
Årsresultat (698) (392)
Tilordnet
Aksjonærer i morselskapet (695) (393)
Ikke-kontrollerende eierinteresser (2) 1
Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje)
Resultat per aksje videreført virksomhet (= utvannet resultat per aksje)15(3,6)(2,0)

Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet

Last ned til Excel