Noter konsern

Noter konsern Søk etter note

 • Note 1 Generell informasjon
 • Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
 • Note 3 Finansiell risikostyring
 • Note 4 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
 • Note 5 Segmentinformasjon
 • Note 6 Varige driftsmidler
 • Note 7 Immaterielle eiendeler
 • Note 8 Verdifallstester
 • Note 9 Investering i tilknyttet selskap
 • Note 10 Finansielle instrumenter etter kategori
 • Note 11 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
 • Note 12 Langsiktige fordringer
 • Note 13 Kundefordringer og andre fordringer
 • Note 14 Betalingsmidler
 • Note 15 Aksjekapital og overkurs
 • Note 16 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
 • Note 17 Lån
 • Note 18 Utsatt skatt
 • Note 19 Pensjonskostnader, -forpliktelser og -midler
 • Note 20 Andre (tap) / gevinster netto
 • Note 21 Andre driftskostnader
 • Note 22 Lønnskostnader
 • Note 23 Finanskostnader
 • Note 24 Skattekostnad
 • Note 25 Kontantstrøm fra driften
 • Note 26 Betingete utfall
 • Note 27 Transaksjoner med nærstående parter
 • Note 28 Oppkjøpt og solgt virksomhet
 • Note 29 Selskaper som inngår i konsolideringen