Kontantstrømoppstilling konsern

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20112010
Kontantstrøm fra driften25 4 540 1 249
Betalte renter (540)(536)
Betalte skatter (490)(149)
Netto kontantstrøm fra driften3 510565
Drifts- og ekspansjonsinvesteringer6, 7 (1 176)(1 646)
Salg varige driftsmidler3295
Kjøp av aksjer (28)(501)
Kapitalfrigjøring salg av aksjer2 349837
Kontantstrøm investeringsaktiviteter1 473(1 305)
Opptak lån4 8327 158
Nedbetaling av lån (7 731)(6 107)
Utbytte og andre egenkapitalltransaksjoner (1 445)(439)
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter (4 344)612
Endring i betalingsmidler639(129)
Betalingsmidler per 1. januar211311
Valutagevinst/(tap) betalingsmidler1928
Betalingsmidler per 31. desember10, 14870211

Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.

Last ned til Excel