Endring i konsernets egenkapital

Millioner kronerNoterAksje-
kapital
Overkurs-
fond
Annen
innskutt
egenkapital
Fond 1)Omregnings-
differanser
Opptjent
egenkapital
Egenkapital til
morselskapets
aksjonærer
Ikke-
kontrollerende
interesser
Total
egenkapital
Egenkapital per 1. januar 20101954 080765646 73111 1421111 154
Årets resultat (393) (393) 1 (392)
Utvidet resultat13611147147
Årets totalresultat13611 (393) (246) 1 (245)
Transaksjoner med eierne:
Endring minoritetsinteresser (7) (7)
Utdelt ordinært utbytte for 2009 (439) (439) (439)
Andre egenkapitaleffekter 1 1 1
Egenkapital per 31. desember 20101954 08076192155 90010 458510 464
Årets resultat (698) (698) (2) (700)
Utvidet resultat (192) (192) (192)
Årets totalresultat (192) (698) (890) (2) (892)
Transaksjoner med eierne:
Endring minoritetsinteresser2020
Endring egne aksjer 2)15333
Utdelt ordinært utbytte for 2010 (1 461) (1 461) (1 461)
Andre egenkapitaleffekter (3) (3) (3)
Egenkapital per 31. desember 20111954 080760153 7418 107238 131

1) Fondet inneholder netto verdiøkning i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, inntil investering avhendes eller hvor det fastslås at investeringen ikke har verdi utover balanseført kostpris.
2) Det vises til note 15 vedrørende beholdning av egne Hafslund-aksjer.

Styret har foreslått et utbytte på 2,50 kroner per aksje for regnskapsåret 2011. Tilsvarende tall for 2010 var 7,50 kroner per aksje, hvorav 5,00 kroner per aksje var en ekstraordinær utbetaling.


Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet

Last ned til Excel