Balanse konsern

31. desember
Millioner kronerNoter20112010
Eiendeler
Varige driftsmidler618 63218 557
Immaterielle eiendeler72 3792 389
Investeringer i tilknyttete selskaper9426430
Langsiktige fordringer12, 19, 26462360
Langsiktige eiendeler21 89921 736
Varer6159
Kundefordringer og andre fordringer10, 131 7085 188
Derivater3, 102674
Finansielle eiendeler10, 111022 327
Betalingsmidler10, 14870211
Kortsiktige eiendeler2 7677 859
Sum eiendeler24 66629 595
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital154 2754 275
Opptjent egenkapital3 8336 184
Ikke-kontrollerende eierinteresser235
Egenkapital8 13110 464
Lån10, 179 04710 259
Utsatt skatt183 1862 971
Pensjoner og liknende forpliktelser19, 2657
Langsiktig gjeld12 23313 287
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld10, 162 1331 917
Derivater3, 10862
Betalbar skatt24280525
Lån10, 171 8023 400
Kortsiktig gjeld4 3025 844
Sum gjeld16 53519 131
Sum gjeld og egenkapital24 66629 595

Styret i Hafslund ASA
Oslo, 20. mars 2012


Birger Magnus
styreleder

Maria Moræus Hanssen

Susanne Jonsson

Kristin Bjella

Ole Ertvaag

Hans Kristian Rød

Odd Håkon Hoelsæter

Tyra Marie Hetland

Per Orfjell

Per Luneborg

Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.

Last ned til Excel