Resultat Hafslund ASA

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20112010
Driftsinntekter222220
Lønn og andre personalkostnader2, 317594
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger71910
Andre driftskostnader41 353345
Driftskostnader1 547449
Driftsresultat(1 325)(230)
Resultat aksjeinvesteringer52857
Netto finansposter5933164
Finansielle poster961221
Ordinært resultat før skatt(364)(9)
Skattekostnad ordinært resultat6(39)(27)
Årsresultat(403)(36)
Disponeringer:
Utbytte174871 461
Overført (fra)/til egenkapital (890)(1 497)

Last ned til Excel