Noter Hafslund ASA

Noter Hafslund ASA Søk etter note

 • Note 1 Regnskapsprinsipper
 • Note 2 Lønn og andre personalkostnader
 • Note 3 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
 • Note 4 Andre driftskostnader
 • Note 5 Resultat aksjeinvesteringer og netto finansposter
 • Note 6 Skattekostnad
 • Note 7 Varige driftsmidler
 • Note 8 Aksjer i datterselskaper og andre selskaper
 • Note 9 Andre langsiktige fordringer
 • Note 10 Kundefordringer og andre fordringer
 • Note 11 Kortsiktig rentebærende gjeld
 • Note 12 Annen kortsiktig gjeld
 • Note 13 Langsiktig rentebærende gjeld
 • Note 14 Nærstående parter
 • Note 15 Risikostyring og finansielle derivater
 • Note 16 Kontanter og kontantekvivalenter
 • Note 17 Egenkapital
 • Note 18 Aksjekapital og aksjonærinformasjon