Kontantstrømoppstilling Hafslund ASA

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20112010
Ordinært resultat før skatt(364)(9)
Avskrivninger og nedskrivninger71910
Andre resultatposter justert for likviditetseffekt1 173158
Inntektsført ikke mottatt konsernbidrag(1 192)(355)
Endring arbeidskapital med mer(31)(79)
Endring fordring konsernselskaper4 831(2 390)
Netto kontantstrøm fra driften4 436(2 665)
Investert i varige driftsmidler7(62)(38)
Investering i datterselskaper0(214)
Salg av driftsmidler eller datterselskaper50
Endring i langsiktige fordringer2531 192
Netto kontantstrøm investeringer196940
Endring rentebærende gjeld(2 873)1 123
Netto mottatt konsernbidrag355844
Endring andre langsiktige forpliktelser12(73)
Utbetalt utbytte(1 461)(439)
Egne aksjer00
Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter(3 967)1 455
Netto endring bankbeholdning665(270)
Bank per 1. januar0270
Bank per 31. desember6650

Last ned til Excel