Balanse Hafslund ASA

Millioner kronerNoter20112010
Eiendeler
Utsatt skattefordel61527
Sum immaterielle eiendeler1527
Sum varige driftsmidler7178140
Aksjer i datterselskap, tilknyttet og felleskontrollert selskap815 18216 365
Andre langsiktige fordringer3, 93 1203 373
Sum finansielle eiendeler18 30219 738
Sum anleggsmidler18 49519 905
Kundefordringer og andre fordringer101 2393 731
Derivater166
Bank16665
Sum omløpsmidler1 9203 737
Sum eiendeler20 41523 642
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital4 3484 350
Opptjent egenkapital3 0823 968
Sum egenkapital17, 187 4308 318
Avsetning for forpliktelser36755
Langsiktig rentebærende gjeld13, 149 93210 836
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser9 99910 891
Kortsiktig rentebærende gjeld117502 719
Leverandørgjeld2823
Avsatt utbytte174871 461
Betalbar skatt626
Annen kortsiktig gjeld121 695230
Sum kortsiktig gjeld2 9864 433
Sum egenkapital og gjeld20 41523 642

Birger Magnus
styreleder

Maria Moræus Hanssen

Susanne Jonsson

Kristin Bjella

Ole Ertvaag

Hans Kristian Rød

Odd Håkon Hoelsæter

Tyra Marie Hetland

Per Orfjell

Per Luneborg

Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef

Last ned til Excel