Nøkkeltall miljø

Nøkkeltall miljø

Konsernoversikt

Virksomhet Energikilde / innsatsfaktor GWh innfyrt/tilført Tonn CO2-ekv.
Fjernvarmeproduksjon
Oslo og Gardermoen
Restavfall 665 7 377
Varmepumper inkl. tap av medium 108 24 487
Flis 44 790
Elektrisitet til kjeler 383 42 092
Bioolje 112 1 121
Fyringsolje 184 52 837
LNG 83 20 825
Elektrisitet prosess 22 2 425
Sum 1 601 151 954
Varme- og kraftvarmeproduksjon
Østfold
Restavfall 390 4 328
Fyringsolje 2 689
Propan 3 911
Elektrisitet 11 1 221
Sum 406 7 149
BioWood Norway Elektrisitet 7 781
Propan 3 690
Eiendomsforvaltning Elektrisitet 6 695
Fjernvarme 1 0 1)
Transport og tjenestereiser Bensin og diesel 2 607
Fly 1 160
Kraftdistribusjon SF6   980
  Sum konsern 2 027 163 016

1) Er tatt med i utslipp fra fjernvarmeproduksjon
 

Varmeproduksjon Oslo

Energikilde GWh tilført Tonn CO2-ekv. Tonn NOX
Restavfall 655 7 377 35 2)
Varmepumper/tap av medium 108 24 487  
Elektrisitet til kjeler 379 41 744  
Bioolje 112 1 121 34
Fyringsolje 170 48 733 51
LNG 83 20 825 14
Elektrisitet til prosess 22 2 425  
Sum 1 539 146 712 257

2) Hafslunds avfallsforbrenning

CO2 per kWh levert til kunde: 111 gram.
NOX per kWh levert til kunde: 0,10 gram.
 

Varmeproduksjon Gardermoen

Energikilde GWh tilført Tonn CO2-ekv. Tonn NOX
Biomasse (flis) 44 790 19
Olje 14 4 104 4
Elektrisitet til kjeler 3 348  
Sum 61 5 242 23

CO2 per kWh levert til kunde: 96 gram.
NOX per kWh levert til kunde: 0,4 gram.
 

Øvrige utslipp til luft fra avfallsforbrenning

Komponent   Haraldrud Bio-el BWtE
NOX tonn 34,0 13,9 22,5
Støv kg 183 305 65
SO2 tonn 4,5 0,4 13,4
HCl tonn 1,6 0,6 1,5
Tungmetaller 1) kg 1,7 2,5 1,2
Hg gram 52 197 94
Cd + Tl gram 17,8 13,1 23,4
Dioksiner og furaner mg 7,7 1,3 1,2

1) As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V
 

Kraftproduksjon

Komponent GWh el
Hafslund Produksjon 3 140
Bio-El 12