Miljøstyring i Hafslund

Miljøstyring i Hafslund

Konsernet arbeider kontinuerlig for å bedre sin miljøprestasjon, både i kjernevirksomheten og i intern drift. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av Hafslunds samfunnsansvar.

Nivået og omfanget på miljøstyringssystemene er tilpasset det enkelte selskaps behov, men felles for alle er at man følger hovedprinsippene i ISO-forbedringssløyfen, der kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp. Selskapet i konsernet som har størst påvirkning på miljøet, Hafslund Varme, er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dessuten er hovedkontoret i Drammensveien 144 sertifisert som Miljøfyrtårn. Konferansesenteret på Hafslund Hovedgård har som mål å bli sertifisert som Miljøfyrtårn tidlig i 2012.

For å kontrollere konsernets miljøpåvirkning benyttes en rekke overvåkings- og rapporteringssystemer. Eksempelvis overvåkes utslippene til luft fra avfallsforbrenningsanleggene 24 timer i døgnet. Overskrides grenseverdiene som myndighetene har satt, blir tiltak iverksatt umiddelbart.