Miljøpåvirkning fra intern drift

Miljøpåvirkning fra intern drift

Hafslund arbeider aktivt for å redusere energiforbruket i egen bygningsmasse, og det er et klart mål på redusere miljøbelastningen fra konsernets transport. 

Eiendomsforvaltning

Hafslund eier eller leier flere eiendommer i Oslo, Akershus og Østfold. Noen av disse leies igjen ut til eksterne leietakere. Hafslund benyttet selv i 2011 cirka 31 000 m2. Energiforbruket i denne eiendomsmassen var i alt cirka 7,2 GWh, hvorav 0,9 GWh var fjernvarme fra egen produksjon. Det er observert en nedgang i energiforbruket i de fleste byggene fra 2010 til 2011, noe som skyldes både et mildere år og mer fokus på energibruk. 

Hafslund har som mål å redusere energibruken i sine bygninger ved hjelp av energioppfølgingssystemet Hafslund Online.

Det arbeides med å ytterligere redusere energibruken i Hafslunds bygninger. Økt energioppfølging er et viktig redskap i så måte. Hafslunds eget system, Hafslund Online, benyttes blant annet til dette formålet. Effektiv arealutnyttelse av eiendomsmassen er også et viktig tiltak.

Hovedkontoret i Drammensveien 144 ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010. I 2011 har det vært jobbet med å klargjøre for sertifisering av konferansesenteret på Hafslund Hovedgård som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen vil skje i 2012.

Transport og kommunikasjon

Hovedkontorets plassering på Skøyen er svært nær et viktig kollektivknutepunkt med tog, buss og trikk. Dette gjør det mulig for mange ansatte å reise kollektivt til og fra arbeid.

Hafslund-konsernet disponerte i 2011 en bilflåte på cirka 105 biler, hvorav 20 er elbiler. En del av elbilene inngår i en pool, og de ansatte kan bruke disse til og fra møter. Det gjør at bruk av egen bil også kan reduseres. Totalt forbruk av bensin og diesel til Hafslunds bilflåte var henholdsvis cirka 22 000 og 93 000 liter.

Mange ansatte bruker også egne kjøretøy på tjenestereiser. Forbruket av drivstoff til dette formålet er beregnet til cirka 83 000 liter.

Hafslunds ansatte hadde i alt cirka 300 flyvninger i 2011 som ble registrert gjennom konsernets flyoperatør. Dette er langt mindre enn det som er reelt, og skyldes at mange flyreiser bestilles direkte av flyselskap. Antatt CO2-utslipp er estimert på nivå med 2010, cirka 160 tonn.

Hafslund reduserer miljøbelastningen fra transport blant annet ved bruk elbiler samt telefon- og videomøter.

Det er et klart mål å ytterligere redusere miljøbelastningen fra transport. Ansatte oppfordres til å bruke telefon- og videomøter så langt det er praktisk mulig. Hafslund har gode fasiliteter for dette, og utstyret benyttes hyppig, spesielt mellom hovedkontoret og datterselskaper.

Når nye kjøretøy kjøpes inn, settes strenge og konkrete miljøkrav. En innledende behovsanalyse skal sørge for at man ikke overdimensjonerer kjøretøyet. Deretter skal det velges et miljøvennlig alternativ som dekker det reelle transportbehovet.

Ansatte som kjører mye i tjeneste kan dessuten få tilbud om kursing i økonomisk kjøring.

IKT

Hafslund videreførte i 2011 arbeidet med "grønn IT". I hovedsak går dette ut på å redusere antall dataservere gjennom virtualisering, da dette i tillegg til god økonomi også gir lavere behov for elektrisitet og kjøling. Antall virtuelle servere har økt betydelig fra 2010.

Innkjøpte tjenester

Hafslund samarbeider med sine entreprenører for å redusere miljøbelastningene ved anleggsarbeid.

Hafslund er en stor innkjøper av ulike tjenester innenfor transport, logistikk og anleggsvirksomhet. Spesielt Nett og Varme er betydelige aktører her, gjennom omfattende anleggsvirksomhet i sentrumsområdene. Dette er aktiviteter som medfører miljøbelastninger som støy og lokal forurensing. Hafslund tilstreber å gjøre dette så skånsomt som mulig, og forsøker dessuten å gi god informasjon til berørte parter. I mange tilfeller er dette virksomhet som er nødvendig for å redusere miljøbelastningene over tid, som for eksempel nedgraving av fjernvarmerør eller oppgradering av strømnettet.