Ytre miljø

Ytre miljø

Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten må bruken av energi bli langt mer effektiv i alle ledd.

Selv om verdenssamfunnet sliter med å sette nødvendige og bindende reduksjonsmål for sine utslipp, vil EU og Norge fortsatt ha konkrete reduksjonsmål og tilhørende tiltak som vil berøre Hafslund. Ikke minst vil fornybardirektivet og det kommende kvotesystemet i perioden 2013-2020 i EU påvirke oss. Hafslund har derfor som mål å ytterligere øke sin produksjon av kraft og varme basert på fornybare energikilder, og samtidig redusere bruken av fossil olje og gass. Dessuten skal Hafslund kontinuerlig jobbe med å redusere miljøpåvirkningen fra egen drift.

Om rapporteringen

Data som er benyttet i rapporteringen er innhentet internt i organisasjonen gjennom selskapenes års-, kvartals- og månedsrapportering, regnskapssystemer, samt rapportering til offentlige myndigheter. Rapporten omfatter alle majoritetseide selskaper i Hafslund som har hatt virksomhet i Norge i 2011. Miljødata har ikke vært gjenstand for uavhengig sikring.

Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Hvilken beregningsmetodikk og hvilke CO2-faktorer som benyttes, har stor betydning for det samlete klimagassutslippet som presenteres. Det finnes i dag ingen felles, omforent standard for hvilke faktorer som skal benyttes for ulike energikilder, eksempelvis for bruk av elektrisitet i Norge. Det betyr at åpenhet om benyttet metodikk er viktig for i det hele tatt å kunne vurdere og sammenlikne bedrifters miljøprestasjon.

Hafslund tok i 2011 et initiativ til et prosjekt for fjernvarmebransjen med den målsetting å komme fram til et sett med felles CO2-faktorer for bransjen. Prosjektet ble gjennomført, og årets regnskap og alle grafer og indikatorer er basert på dette arbeidet1). CO2-faktorene er basert på livsløpsvurderinger der dette er mulig. Det betyr at man også inkluderer utslipp fra utvinning, raffinering og transport av for eksempel olje og biobrensel. Faktoren for elektrisitet er et nordisk femårssnitt for perioden 2004-2008.  

Faktorene benyttet er vist i tabellen. Verdiene som ble benyttet for regnskapet i årsrapporten for 2010 er vist i parentes.

Energikilde i varmeproduksjon Gram CO2e per kWh
innfyrt/tilført
Kommentar
Forbrenning av restavfall 11,1 (0) Restavfallet inneholder også noe fossilt materiale, hovedsakelig plast man ikke har klart å gjenvinne, som ved forbrenning slipper ut fossil CO2. Dette er utslipp samfunnet ville hatt uansett, og deponering ville gitt et enda høyere utslipp av klimagasser over tid. Utslippet fra selve ressursen er derfor her satt til null. Øvrige utslipp er direkte forbrenningsutslipp og transport etc.
Skogsflis 18 (13) Inkluderer blant annet utslipp knyttet til uttak, bearbeiding og transport av brensel.
Utkoplbar kraft til kjeler og øvrig forbruk av elektrisitet 110 (116) Nordisk kraftmiks for årene 2004-2008.
Fyringsolje 287 (294) Utslippene inkluderer utvinning, raffinering og transport av brensel.
LNG 251 (221) Utslippene inkluderer utvinning, raffinering og transport av brensel.
LPG 276 (250) Utslippene inkluderer utvinning, raffinering og transport av brensel.
Biofyringsolje 10 (13) Utslippene inkluderer utvinning, raffinering og transport av brensel.
  1. http://www.fjernvarme.no/index.php?sideID=2495&ledd1=21&ledd2=1723