Samfunn

Samfunn

Hafslund samarbeider med ulike aktører innenfor miljø, idrett, humanitær innsats, kultur, undervisning og forskning. Hafslund arbeider kontinuerlig med kombinasjoner av ulike samarbeidspartnere, slik at bredden av aktører skal speile Hafslunds verdier, samt bredden i samfunnet generelt.

Idrett

Samarbeid med Vålerenga Fotball

Hafslund er en av Vålerenga Fotballs hovedsponsorer. Vålerenga Fotball har over lang tid vært en meget samfunnsengasjert klubb, med fokus på breddefotball, antirasisme og inkludering. Hafslund engasjement i Vålerenga Fotball har de senere årene i økende grad vært vinklet mot klubbens satsing på breddeidrett gjennom Breddeprosjektet, som i 2011 fikk navnet Hafslunds Drømmetreff. Prosjektet har som mål å utvikle de deltakende lokale klubbenes fotballfaglige og administrative kompetanse. I 2011 var totalt 29 klubber i Stor-Oslo involvert. I sum organiserer klubbene nærmere 20 000 spillere, hovedsakelig barn og unge. Hver vår arrangerer Vålerenga Fotball Hafslund Cup med 2500 jenter og gutter i aldersgruppen 6-12 år.

Hafslunds Drømmetreff i samarbeid med Vålerenga Fotball når fram til 29 klubber med til sammen 20 000 barn og unge i Stor-Oslo.

I 2006 startet Hafslund og Vålerenga Fotball samarbeidsprosjektet Jobbsjansen. Dette banebrytende prosjektet har som mål å gi ungdom fra Oslo og Akershus arbeidstrening i klubben og hos utvalgte samarbeidspartnere av Vålerenga Fotball.  Siden starten av prosjektet har mer enn 20 ungdommer blitt ansatt i Hafslund.

Norges Fotballforbund

Hafslund Cup for jenter er et viktig element i Hafslunds samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund. I cupen deltar 16-års-lagene til klubbene i Toppserien og 1. divisjon for kvinner. Hensikten er å stimulere spillerne til å satse videre på fotballen, i en aldersgruppe da mange jenter erfaringsvis slutter med fotball.

Miljø

Hafslunds miljøfestival for barn 2011

Søndag 5. juni 2011 arrangerte Hafslund for andre gang Norges største miljøfestival for barn i Frognerparken. Nærmere 60 000 besøkende fikk delta i barneaktiviteter om miljø og fornybar energi og oppleve kjente artister. Hensikten med å arrangere et gratis arrangement på Verdens miljødag var å inspirere og engasjere barn og unge i temaene miljø og fornybar energi, samt å skape en plattform for videre nysgjerrighet og ytterligere kunnskap.

Hafslunds miljøfestival for barn ble 5. juni arrangert for andre gang i Frognerparken, til glede for 60 000 små og store besøkende.

I forkant av miljøfestivalen ble Barnas Miljørapport publisert. Rapporten forteller hva norske barn tenker om framtiden og miljøet. Den gir klart bud om at det er viktig å lytte til barn i miljøspørsmål, og at mange barn føler at de ikke blir hørt og bekymrer seg over miljøet i framtiden.

Samarbeid med Bellona

Hafslund hadde også i 2011 et faglig samarbeid med miljøstiftelsen Bellona, og benyttet organisasjonen som rådgiver og sparringspartner i miljøspørsmål. Bellona er valgt fordi miljøstiftelsen støtter opp om Hafslunds visjon. Dessuten er Bellona løsningsorientert i sin tilnærming til både utbygging av fornybar energi og energieffektivisering.

Fornuftig energibruk

Fornybar energi er en knapp ressurs det er viktig å verne om og forvalte riktig. Derfor er Hafslund opptatt av å formidle energieffektivisering til konsernets interessenter i ulike kanaler. Både på hafslund.no og hafslundnett.no opplyses det om hvordan forbrukere enkelt kan spare strøm for både å spare penger og skåne miljøet. Konsernet har også kommunisert energisparing gjennom film, annonser og fakturavedlegg.

Humanitært

Samarbeid med Leger Uten Grenser

Hafslund er en av Leger Uten Grensers få hovedsamarbeidspartnere i Norge.

Leger Uten Grenser hjelper befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer og ofre for væpnet konflikt, uten å diskriminere og uten å legge vekt på rase, religion, livsfilosofi eller politisk tilhørighet. Dette sammenfaller både med Hafslunds visjon og kjerneverdien mot. Samarbeidet mellom Leger Uten Grenser og Hafslund er basert på gjensidighet, og organisasjonen informerer internt i Hafslund om sitt arbeid i kriserammede områder.

Kultur

Samarbeid med Øyafestivalen

I 2010 etablerte Hafslund et grønt samarbeid med Øyafestivalen, og samme år kunne festivalen for første gang gå av stabelen utelukkende ved hjelp av fornybar energi. Forurensende dieselaggregater, som de aller fleste festivaler benytter seg av, var historie, og Øyafestivalen reduserte sitt energiforbruk med åtti prosent.

Hafslund er Øyafestivalens generalsponsor og bidrar til at festivalen er kjent som en av verdens mest miljøvennlige festivaler.

Samarbeidet med Øyafestivalen ble videreført i 2011 med fortsatt fokus på energieffektivisering av festivalen og bevisstgjøring av festivaldeltakerne om fornuftig energibruk.

Hafslund Hovedgård

For Hafslund er det viktig å ivareta Hafslund Hovedgård både som kulturminne og som felles samlingspunkt for Hafslunds ansatte. Gjennom historien har Hafslund Hovedgård vært et sentrum for kunst, kultur og kompetanse. Publikum har også i 2011 hatt mulighet til å stifte nærmere bekjentskap med Hafslund Hovedgård gjennom omvisninger i sommermånedene og ulike kulturarrangementer gjennom året.

Romeriksfondet

I samarbeid med Romerikes Blad deler Hafslund ut støttemidler ti ganger i året til barn og unge på Romerike.

Forskning og utdanning

UMB og CenBio

Hafslund støtter forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på områder som er viktige for konsernet.

Gjennom en samarbeidsavtale med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) bidrar Hafslund til finansiering av fire professor II-stillinger. Hensikten er å styrke forskning, utdanning og kompetanseutvikling innen bioenergi i Norge.

Konsernet støtter også CenBio, et av åtte forskningssentre for miljøvennlig energi, som er etablert av UMB, NTNU og Sintef. CenBio har som mål å øke mengden og tilgjengeligheten av norsk biomasse til bruk i energiproduksjon, å forbedre effektiviteten ved konvertering av biomasse til bioenergi, samt å forbedre lønnsomheten i bioenergibransjen.

Begge avtalene gir Hafslund tilgang til ekspertise og legger til rette for samarbeid i prosjekter som er relevante for konsernets virksomhet.

NTNU

Gjennom en avtale med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) finansierer Hafslund Norges første professorat i morgendagens strømnett, Smart Grid. Samarbeidet gir Hafslund tilgang til ny kunnskap på dette området.

Annet

Hafslund støtter Ungt Entreprenørskap i Oslo og Østfold og har bidratt til realiseringen av INSPIRIA science center i Sarpsborg. INSPIRIA ble åpnet i august 2011.