Etikk

Etikk

Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i sin forretningsdrift. Dette synliggjøres i virksomheten blant annet gjennom en av Hafslunds kjerneverdier: redelighet.

Hafslund har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten og inkluderer også de innkjøp og investeringer konsernet foretar.

Etisk handel

Som en del av Hafslunds samfunnsansvar har konsernet etisk handel i fokus, og er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). IEHs formål er samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Hafslund ser at handel på en etisk forsvarlig måte fører til utvikling i andre deler av verden, og anser dette som en naturlig del av Hafslunds samfunnsansvar. Etisk handel bidrar til forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, og det er derfor naturlig at Hafslund stiller krav til konsernets leverandører, ikke bare nasjonalt, men også globalt.

Hafslund har utarbeidet egne etiske retningslinjer for sine leverandører i samarbeid med IEH, samt en intern prosedyre for hvordan selskapene skal arbeide med etisk handel. Som en del av dette arbeidet får sentrale medarbeidere med innkjøpsansvar og andre dette er relevant for opplæring i temaet. Konsernet arbeider kontinuerlig med å etterprøve leverandører gjennom blant annet egenrapportering, og, ved behov, ved å gå i dialog om nødvendige endringer hos leverandørene. I 2011 ble prosedyren revidert blant annet med et kapittel om innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Hafslund har i samarbeid med Initiativ for etisk handel utarbeidet etiske retningslinjer for sine leverandører.

Hafslunds etiske retningslinjer for leverandører beskriver målene for arbeidet med etisk handel, og er basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner, samt nasjonale krav. Konsernets etiske retningslinjer for leverandører omhandler:

 • tvangsarbeid
 • organisasjonsfrihet
 • barnearbeid
 • diskriminering
 • brutal behandling
 • helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • lønn
 • arbeidstid
 • regulære ansettelser
 • marginaliserte befolkningsgrupper
 • miljø
 • korrupsjon og bestikkelser

Etiske retningslinjer for ansatte

Hafslunds etiske retningslinjer for ansatte gjelder for alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Formålet med retningslinjene er å sikre at alle ansatte opptrer redelig og skaper tillit til selskapet gjennom sin atferd. Retningslinjene tar utgangspunkt i konsernets verdigrunnlag og omhandler forhold som personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon, konkurranse og sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjene. Retningslinjene anses som et minimumskrav, og alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for Hafslunds virksomhet. Disse er gjort kjent gjennom informasjon på konsernets intranettsider, samt gjennom foredrag og presentasjoner i konsernets ledergrupper på ulike nivåer. Alle nyansatte signerer etiske retningslinjer før de starter i jobb.

Hafslunds etiske retningslinjer for ansatte skal sikre at alle ansatte opptrer redelig og skaper tillit til selskapet gjennom sin atferd.

I tillegg er det utarbeidet utfyllende retningslinjer for alle som arbeider med kontraktsinngåelser, da dette området er spesielt utsatt for påvirkning. Konsernet tilbyr kurs i etikk for medarbeidere som deltar ved kontraktsinngåelser. I 2011 gjennomførte 60 ansatte kurset.

Det er utviklet rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Så langt Hafslund kjenner til, har det ikke vært tilfeller av eller forsøk på korrupsjon i konsernets virksomheter, og konsernet har heller ikke blitt bøtelagt, utsatt for ikke-økonomiske sanksjoner eller dømt for brudd på lover eller forskrifter.