Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar

Hafslund har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til klima, miljø og sosiale forhold.

Vi skal holde høy etisk standard og ta både økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes. Den videre verdiskapingen skal skje gjennom god forretningsdrift og aktivt samfunnsansvar. Gjennom ansvarlig opptreden skal vi skape tillit og troverdighet til konsernets virksomhet og framstå som attraktiv for alle våre interessenter.

Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslunds samfunnsansvar er basert på konsernets visjon, verdigrunnlag og bedriftskultur. Hafslund legger til grunn regjeringens definisjon av samfunnsansvar (St.meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi), som i korthet sier at bedrifters samfunnsansvar innebærer at man skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Videre heter det at "samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer".

Målet for Hafslunds samfunnsansvar er å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, skape tillit og troverdighet til konsernets virksomhet og framstå som attraktiv for konsernets interessenter.

Dette målet skal realiseres ved å:

  • utøve klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid
  • bidra til å fremme en bærekraftig utvikling gjennom produksjon og distribusjon av fornybar og alternativ energi
  • utøve forretningsvirksomheten på en slik måte at belastningene på det ytre miljøet er lavest mulig
  • holde høy etisk standard i utøvelsen av virksomheten og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes
  • drive virksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og "føre var"-prinsippet
  • støtte samfunnsnyttige formål som etterlever de samme verdier som utgjør konsernets verdigrunnlag, som underbygger konsernets profil, og som bidrar til at konsernet når sine øvrige mål

Samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av konsernets operative virksomhet og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Det skaper tillit og troverdighet og gjør Hafslund mer attraktiv for konsernets ulike interessegrupper. I tillegg reduserer det konsernets forretningsmessige risiko. Derfor ses arbeidet med samfunnsansvar i nær relasjon til konsernets øvrige forretningsmessige strategier og risikoarbeid, og skal styres på en strukturert måte.