– Vi vil satse industrielt og markedsrettet

– Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt eierskap i selskaper er faset ut.

For Hafslund var 2011 preget av konsentrasjon om hovedvirksomhetene produksjon og levering av fornybar energi samt bygging og drift av infrastruktur for energi.

Organisering om kjernen

– Vi tok høsten 2011 enkelte grep for å organisere konsernet etter den langsiktige kursen som styret i samråd med administrasjonen har lagt opp for selskapet, sier Finn Bjørn Ruyter, som i mars 2012 ble ansatt som konsernsjef i Hafslund. Han kom fra stillingen som konserndirektør for Økonomi og finans, og har fra juli 2011 også vært visekonsernsjef i Hafslund.

«Lederne i forretningsområdene har fått et operativt lederansvar. Det gir konsernledelsen økt fokus på drift.»

Hafslunds organisasjon er endret på toppnivå, slik at hovedvirksomhetene kraftproduksjon, varme, elnett og marked nå er klarere enn før, og står fram som konsernets forretningsområder.

– Samtidig har lederne av forretningsområdene også fått et operativt lederansvar for sine respektive virksomheter. Det gir konsernledelsen økt fokus på drift, forklarer Ruyter.

Avviklet venturevirksomheten

Hafslund har gjennom mange år hatt en betydelig ventureportefølje, blant annet som en av de største eierne i solenergiselskapet REC, og gjennom engasjementer innenfor telebransjen. De senere årene har Venture også vært et eget forretningsområde i Hafslund.

– Avviklingen av ventureporteføljen er den største endringen vi gjorde i 2011, og er en følge av fokusskiftet. Det innebar blant annet at eierskapet i REC og mobilselskapet Network Norway ble avsluttet, for å nevne de største engasjementene. Dette var viktige beslutninger når vi nå skal konsentrere innsatsen om kjerneområdene, forklarer Ruyter.

Industrielt og markedsrettet

Ruyter mener det er riktig for Hafslund å satse industrielt og markedsrettet, slik selskapet nå er rigget.

«Medarbeiderne i Hafslund kombinerer lang erfaring med evne til å tenke i nye baner. Begge deler er like viktige i en tradisjonsrik bransje som vår.»

– Kjernekompetansen til Hafslund er innenfor energiproduksjon, infrastruktur for energi og markedsfunksjonene. Medarbeiderne i Hafslund kombinerer lang erfaring med evne til å tenke i nye baner. Begge deler er like viktige i en tradisjonsrik bransje som vår. Vi er heller ikke flere mennesker i konsernet enn det vi trenger for å opprettholde en god utvikling og drift med den anleggsporteføljen vi har, og på de markedsområdene vi allerede opererer. Og vi er på full fart inn i "AMS-alderen", med alt det innebærer av tunge investeringer og konsekvenser for prosesser og rutiner i den daglige driften. Samtidig har vi en viktig samfunnsrolle å ivareta, både som produsent og distributør av fornybar energi.

Vekstmuligheter

– Hafslund vil fortløpende vurdere mulighetene for vekst innenfor kjerneområdene gjennom oppkjøp av virksomheter og ved å bygge nye anlegg, sier Ruyter.

– De siste årene har det vært få strukturendringer innenfor nettvirksomheten, men vi følger nøye med på utviklingen. Østlandsområdet og særlig Oslo er i kraftig vekst og har behov for ytterligere forsterkninger av infrastruktur for kraft og varme. Innenfor kraftproduksjon ser vi på mulighetene til å hente ut enda mer kraft fra Glomma. Samtidig skal vi bli stadig bedre og kontinuerlig utvikle oss innen kundeprodukter, drift og HMS, sier Ruyter.

Han minner om at energibransjen er kapitaltung, og at man må tenke langsiktig i alt man gjør, enten det er å bygge nye kraftverk eller å foreta store nettinvesteringer.

– Vi er et børsnotert selskap som skal gi konkurransedyktig årlig avkastning for eierne over tid. Samtidig er vi et infrastrukturselskap, og dermed et viktig instrument for all utvikling i vår region. Dette er viktige oppdrag som vi skal ivareta i våre handlinger.