Oljefritt på Oppsal

Oljefritt på Oppsal

Hovedledningen mellom Klemetsrud og Oslo sentrum åpner for tilknytning av nye områder til fjernvarmenettet. Nå har fjernvarmen gjort sitt inntog på Oppsal. Men høydeforskjellen til hovednettet har gitt visse utfordringer.

Oppsal egner seg godt for fjernvarmeutbygging, da det er høy boligtetthet og til dels store borettslag, hvorav mange har eldre oljefyringsanlegg. De gamle fyringsanleggene er miljømessig ugunstige og i en alder hvor investeringer i fyringsanleggene må vurderes, enten i form av full renovering eller bytte til alternative energikilder. Flere av borettslagene vurderte alternative løsninger, men økt etterspørsel etter fjernvarme fra beboere, høy leveringssikkerhet og redusert lokal forurensing gjorde at valget falt på fjernvarme da den nye hovedledningen fra Klemetsrud til sentrum i 2009 åpnet for tilknytning av Oppsal til fjernvarmenettet.

Høydeforskjellen til hovednettet bød imidlertid på visse utfordringer. Oppsal-platået ligger på rundt 150 meter over havet, noe som er en god del høyere enn hovedledningen som går forbi Østensjøvannet. For å unngå at trykket i ledningsnettet blir for høyt, ble det bygd en særskilt varmeveksler. Vannet føres gjennom denne varmeveksleren, slik at man har to uavhengige kurser.

Borettslagene Oppsal, Fuglemyra, Vetlandsveien, Skøyenåsen, Solhøgda og Oppsaljordet blir tilknyttet i 2012. Til sammen representerer disse et årlig energiforbruk på om lag 20 GWh. I tillegg kommer den allerede tilknyttede tvillingskolen Oppsal skole og Vetland skole samt Oppsal senter. I utkanten av Oppsal leveres fjernvarme til Manglerud skole.

På Oppsal som andre steder bygges fjernvarmetraseen med isolerte stålrør som skal tåle opp til 140 graders temperatur og et trykk på over 20 bar, noe som er to til tre ganger høyere enn det trykket i vannledninger. Dette setter strenge krav til utførelsen.