Mer fornybar varme

Mer fornybar varme

Hafslund er en pådriver for fjernvarmeutbygging og tar stadig nye grep for å øke produksjonen av miljøvennlig fjernvarme. I 2011 har Hafslund Varme gjennomført en betydelig investering i Haraldrud varmesentral, hvor en pelletsbasert kjel erstatter en oljefyrt kjel.

Haraldrud varmesentral er et av knutepunktene i fjernvarmesatsingen i Oslo og har vært i drift siden 1982. Deler av grunnlasten kommer fra det nærliggende avfallsforbrenningsanlegget til Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE). I tillegg produserer Hafslund Varme grunnlast fra eget fastbrenselanlegg som i hovedsak brenner sortert rivningstrevirke. Ut over det benyttes det spisslastkjeler for de kaldeste dagene, eller når det er forhold i fjernvarmenettet som medfører kapasitetsbehov.

Den nye 56 megawatt kjelen skal benytte pellets som brensel og er et viktig skritt på veien mot mer fornybar varme. Trepelletsen blir malt opp til pulver, og blir deretter blåst inn i kjelen. Dette er den første kjelen i sitt slag i denne størrelsesorden i Norge. Fordelene med denne typen kjel er at den også kan benytte andre fornybare brensler, som trevirke og bio-olje, og den kan reguleres på samme enkle måte som en oljekjel. Kjelen er svært fleksibel og kan også fyres med mineralolje som reserveløsning. Den nye kjelen skal være i full operativ drift i januar 2013.

Pelletsbehovet vil være cirka 40 000 tonn, noe som tilsvarer mer enn en tredel av det totale pelletsforbruket i Norge og et tømmerforbruk på 100 000 kubikkmeter. For det nye anlegget blir det bygget et 28 meter høyt brenselshåndteringsbygg med lagringskapasitet på 2000 kubikkmeter pellets. I brenselshåndteringsbygget blir pelleten kvernet til pulver og blåst til et mellomlager før det mates inn på brennerne. Forbruket er estimert til 13 tonn i timen ved full effekt, og det er lagringskapasitet til om lag fire dagers forbruk.

Etableringen har en kostnadsramme på 220 millioner kroner og mottar 40 millioner kroner i støtte fra Enova. Olje- og energiminister Borten Moe var på befaring på varmesentralen i desember 2011 samen med administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. Statsråden har i flere taler trukket fram Haraldrud varmesentral som et referanseprosjekt for fornybar energi.

Etter etableringen av den nye trepulverfyrte kjelen vil anlegget på Haraldrud ha en samlet kapasitet på 267 megawatt.