Varme

Fra 1. januar 2012 er det gjennomført en fusjon mellom Hafslund-konsernets selskaper Hafslund Fjernvarme og Hafslund Miljøenergi. Det nyopprettede selskapet, Hafslund Varme, omfatter alle oppgaver tilknyttet konsernets fjernvarmesatsning i Oslo og omegn samt energiutnyttelse av avfallsbasert brensel i Østfold.

Hafslund Varme er Norges største leverandør av fjernvarme og representerer rundt en tredel av all produsert fjernvarme i Norge. Selskapet er i tillegg en betydelig aktør innen produksjon av damp til industrien i Sarpsborg og Fredrikstad. Fusjonen mellom Hafslund Fjernvarme og Hafslund Miljøenergi styrker varmefagmiljøet i konsernet gjennom synergier og sentralisering av unik kompetanse.

Flere brenselstyper

Til fjernvarmeproduksjonen i Oslo kommer cirka en tredel fra avfallsforbrenningsanleggene til Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. I tillegg benyttes energi fra egne anlegg basert på bioenergi og varmepumper. Spisslastbehov dekkes opp med varme produsert fra elkjeler, LNG (flytende naturgass) og oljekjeler. Hovedproduksjonsanleggene er på Klemetsrud og Haraldrud.

Produksjonen av industridamp skjer ved selskapets to anlegg i Østfold, basert på avfallsbasert brensel. Bio-El Fredrikstad, som er driftet av FREVAR, produserer fjernvarme, industridamp og elektrisitet, og BWtE leverer damp til Borregaards industrianlegg i Sarpsborg.

Fjernvarmekunder i Stor-Oslo

Hafslund Varme distribuerte i 2011 cirka 1,5 TWh varme til oppvarmingsbehov og varmt tappevann til næringsbygg og offentlige bygg, borettslag og småhuskunder i Oslo-regionen. I overkant av 4200 kunder, fordelt på boligblokker, rekkehus og næringsbygg, er tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett.

Hafslund Fjernvarme produserer og leverer fjernvarme til Oslo Lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområde. I tillegg leveres varme til Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark. Kunder med et samlet behov på 71 GWh ble tilknyttet fjernvarmenettet i 2011. Dette tilsvarer oppvarmingsbehovet og varmt tappevann til cirka 5000 boenheter.

Renere luft i Oslo

Fjernvarme er den mest miljøvennlige måten å varme opp Oslo på, fordi den utnytter overskuddsvarme fra kloakk og forbrenning av avfall og trevirke. Dette er ressurser som ellers ville gått tapt eller blitt sett på som avfall. Fjernvarme erstatter i mange tilfeller gamle oljekjeler. Målinger viser at noen få høye skorsteiner med strenge krav til rensing, gir vesentlig mindre lokal forurensning enn mange lave utslippspunkter. Ved å øke andelen fjernvarme reduseres utslipp av støv og CO2, noe som bidrar til renere luft. Fjernvarmen er et viktig virkemiddel for å nå kommunens ambisiøse mål når det gjelder bedre miljø og redusert luftforurensning.

Nye varmesentraler

I 2011 har det vært omfattende aktivitet knyttet til etableringen av Rodeløkka varmesentral, en spisslastsentral i fjernvarmenettet som er tilpasset bioolje, men kan driftes med lett fyringsolje. Varmesentralen vil fungere som effektsikring i nettet og har maksimal effekt på 100 MW. Anlegget var ved utgangen av året nær ferdigstilt.

På Haraldrud etablerer Hafslund Varme en biobasert kjel på 56 MW som skal erstatte en 20 MW oljekjel. Den nye kjelen skal benytte pellets som blir malt opp til pulver som brensel. Dette er den første kjelen i sitt slag i denne størrelsesorden i Norge. Pelletsbehovet vil være cirka 40 000 tonn, noe som anslås til å utgjøre over en tredjedel av det totale pelletsforbruket i Norge. Kjelen vil bli idriftsatt vinteren 2013.

Fokusskifte

Etter flere år med stor utbygningsvirksomhet har Hafslund Varme endret fokus fra utbygging av fjernvarmenettet til økt fokus på optimal drift. Fokusområder er redusert tur- og returtemperatur i fjernvarmenettet for å sikre lavere varmetap i nettet, samt økning av overføringskapasiteten. Det skal videre jobbes med optimal bruk av brensler i varmeproduksjonen.

Spill film

Utvalgte prosjekter

Fakta

Produkt

Et fjernvarmeanlegg tilsvarer et stort sentralvarmeanlegg som forsyner bygg med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Varmtvannet distribueres til forbrukerne gjennom isolerte rør, og varme overføres fra fjernvarmenettet til husets anlegg via varmeveksler.

Konsesjonsområde og kunder

Hafslund har konsesjon til å bygge ut fjernvarme i Oslo og deler av Oppegård, og på Gardermoen og Jessheim. Fjernvarme leveres til cirka 1000 næringsbygg, 600 boligblokker og 2550 småhuskunder.

Produksjon og drift

14 produksjonsanlegg i Oslo og Akershus står for produksjonen av cirka 1,5 TWh fjernvarme i et normalår.

I produksjonen benyttes primært fornybar energi. Fossile energikilder blir erstattet av mer biobrensel, avfallsvarme og varmepumper, samt ved at pellets og bioolje tas i bruk.

Utbygging

Kunder med et samlet behov på 71 GWh ble tilknyttet fjernvarmenettet i 2011. Dette tilsvarer oppvarmingsbehovet og varmt tappevann til cirka 5000 boliger.