Produksjon

Produksjon ivaretar alle oppgaver knyttet til konsernets virksomheter innenfor kraftproduksjon og krafthandel. Våren 2011 ble et nytt kraftverk satt i drift på Kykkelsrud - Hafslunds første nye kraftverk på 25 år.

Hafslunds lange tradisjon som vannkraftprodusent er videreført ved åpningen av det nye kraftverket FKF4. Gamle Kykkelsrud kraftverk fra 1903 ble tatt ut av produksjon i september 2008, og våren 2011 ble det nye kraftverket med ytelse 40 MW satt i drift som en del av Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss (FKF).

FKF4 er det første nye elvekraftverket til Hafslund på 25 år. Det vil gi økt kapasitet, noe som gir større fleksibilitet til å kunne stoppe øvrige aggregater og gjøre oppgraderinger og justeringer, og dermed øke levetiden for disse. Utbyggingen øker produksjonskapasiteten ved FKF tilsvarende det årlige strømbehovet til 5000 boenheter.

Vannåret 2011

2011 ble et av de varmeste og våteste årene som er registrert i Norge. Til tross for et svært tørt første kvartal ble 2011 det tredje våteste året på 33 år, med 126 prosent av gjennomsnitt vannføring i Glomma og kun ti prosent lavere enn det våteste året som er målt. Vannføringen påvirket driften og planlagt vedlikeholdsarbeid i Hafslunds kraftverk, og for å utnytte vannføringen best mulig for kraftproduksjon ble en rekke oppgraderingsprosjekter skyvet på i tid.

Rehabiliteringsprogrammet for Kaplan-aggregater

I 2011 har Hafslund Produksjon videreført programmet for rehabilitering av selskapets Kaplan-aggregater for å utbedre og sikre framtidig drift. Kaplan-aggregatene er selskapets største bidragsyter i kraftproduksjonen beregnet ut fra produksjonsvolum. Aggregatene Vamma 11 og FKF 3 er vinteren 2011/2012 ute av drift på grunn av oppgradering.

Oppgraderingsprogrammet i Vamma

Oppgraderingsprogrammet for de eldste Francis-aggregatene i Vamma kraftverk ble ferdigstilt i 2011. Det er lagt ned en betydelig innsats for å øke ytelsen og levetiden på aggregatene. Oppgraderingen gir 20 GWh ny vannkraftproduksjon. Hafslund Produksjon iverksetter også utskiftning av kontrollanlegget i Vamma for å sikre optimal styring og kontroll av selskapets største kraftstasjon.

Prosjekt Sarp

Hafslund Produksjon vurderer muligheten for økt kraftproduksjon i Nedre Glomma. I samarbeid med andre parter i Sarpsfossen er det gjennomført en mulighetsstudie ved Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Forholdene i vassdraget er kartlagt for å vurdere flomberedskapen ved Sarpsfossen og muligheten for økt kraftproduksjon.

Krafthandel

Hafslund krafthandelsfunksjon er fra 1. januar 2012 en del av forretningsområde Produksjon. Krafthandelsvirksomheten er base for krafthandel, herunder risikostyring og sikringsstrategi. Virksomheten tar hånd om fysisk og finansiell handel i forbindelse med salg av konsernets egen kraftproduksjon og prissikring av sluttkundeleveranser, samt kjøp av nett-tap for konsernets eget distribusjons- og regionalnett. Virksomheten tar aktive posisjoner i det nordiske engrosmarkedet for kraft. Størstedelen av handelen gjennomføres clearet via Nasdaq OMX Commodities.

Krafthandelsvirksomheten ble i 2011 delt i to selskaper: Hafslund Hedging AS, som forestår prissikring i det finansielle markedet av framtidig levering samt spothandel på Nord Pool Spot, og Hafslund Energy Trading AS, som ivaretar Hafslunds tradingvirksomhet.

Ambisjoner

Hafslund Produksjon har som mål å øke kraftproduksjonen i eksisterende anlegg, og vurderer muligheter for økt kraftproduksjon i vassdrag der selskapet er til stede, samt i nye vassdrag. De siste tiårene har det vært en endring når det gjelder nedbør, snøsmelting og vannføring, med en dreining mot mer nedbør og mildere og våtere år. Dette er en viktig faktor for å utvide kapasiteten. Kraftprisene og innføring av elsertifikatordningen har også endret seg i en retning som gjør det lønnsomt å bygge ut mer kapasitet.

Hafslunds kraftverksrettigheter er ervervet før dagens hjemfallsordning ble etablert, slik at det ikke kan gjøres hjemfall gjeldende for noen av konsernets egne kraftverk.

Spill film

Spill film

Fakta

Hafslund Produksjon har fire elvekraftverk mellom Øyeren og Sarpsborg i nedre Glomma og fire mindre kraftverk i Andelva i Eidsvoll. De fire småkraftverkene står for mindre enn én prosent av Hafslunds totale kraftproduksjon.

Hafslunds kraftproduksjon i 2011 ble på 3135 GWh (millioner kilowattimer), mot 3041 GWh i 2010.

Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss (FKF)

FKF ligger ved Glomma, 13 km nedenfor Øyeren, i Askim og Spydeberg kommuner. FKF ble etablert over tre perioder. Første utbygging ble gjennomført i 1960-1963, andre utbygging 1982-1985, og den siste i 2008-2011. Antall aggregater er fire, og middelårsproduksjonen er 1265 GWh.

Vamma kraftverk

Kraftverket ligger ved Glomma, 15 km nedenfor Øyeren, i Askim og Skiptvet kommuner. Byggeår 1915-1971. Antall aggregater er 11, og middelårsproduksjon er 1350 GWh.

Sarp kraftverk

Sarp kraftverk er deleid med Borregaard og ligger på østsiden av Glomma og utnytter fallet i Sarpsfossen. Byggeår 1978. Det er ett aggregat, og Hafslunds andel av middelårsproduksjonen er 317 GWh.

Hafslund kraftverk

Hafslund kraftverk ligger ved Sarpsfossen på østsiden av Glomma, i Sarpsborg. Byggeår 1899-1956. Antall aggregater er fire, og middelårsproduksjon er 145 GWh.

Eidsvoll-verkene

Hafslund ASA kjøpte i 1993 fire kraftverk med tilhørende anlegg og rettigheter, inklusive reguleringen av Hurdalsjøen og noen mindre sjøer ovenfor, av Mathiesen-Eidsvold Værk ANS. Byggeår er 1960-2005 og middelårsproduksjonen 23 GWh.