Økonomi og finans

Økonomi og finans har ansvaret for finansiell informasjon, risikostyring, finansiering og likviditetsstyring, pensjonskassene og investorkontakt. Økonomi og finans har også ansvar for konsernfelles IKT-strategi.

Finansiell informasjon

Økonomienheten tilrettelegger finansiell styringsinformasjon til ledelsen, styret og markedet. Rapporteringen foregår månedlig til ledelsen og styret, kvartalsvis til markedet, samt med en mer omfattende rapportering gjennom konsernets årsrapport.

Regnskap

Konsernet har eget insourcet regnskapssenter som forestår den løpende regnskapsføringen for de fleste av datterselskapene i konsernet. Sentral konsernregnskapskompetanse kvalitetssikrer utviklingen av regnskapsfaget og utarbeider felles retningslinjer for konsernet.

Risikostyring

Risikostyringsfunksjonen er operativt ansvarlig for oppfølging av rammer og mandater fastsatt av styret. Funksjonen har fokus på all risiko konsernet er eksponert for, og bistår og fasiliterer datterselskapene med sikte på kartlegging og håndtering av eget risikobilde.

Lån og likviditet

Finansenheten forestår alle innlån til konsernet, håndterer valutarisiko, og ivaretar løpende likviditetsstyring. Finans jobber aktivt med å søke en optimal gjeldssammensetning for å minimere konsernets samlete finanskostnader. Hafslund er en stor utsteder av obligasjoner i det norske markedet, men søker også i stor grad fremmedkapital utenfor Norge.

Pensjonskasser

De sikrete pensjonsordningene er organisert i Hafslund Offentlige Felles Pensjonskasse og Hafslund Private Felles Pensjonskasse. Samlet forvaltningskapital utgjør i underkant av 2,3 milliarder kroner.

IKT

Hafslund gjennomfører store endringer knyttet til sin IKT-struktur og applikasjoner. Innføringen av AMS gjør at store deler av applikasjonsporteføljen må fornyes. I tillegg til å sikre stabil og god drift har hovedprioriteringen også i 2011 vært å forberede IKT-plattformen for framtiden. Konsernets IKT prosjektportefølje er stor for de kommende år.
 

Fakta

Økonomi

Tilrettelegger finansiell styringsinformasjon til ledelsen, styret og markedet. Har overordnet ansvar for oppfølging og overvåkning av konsernets finansielle risiko. Bistår med investorinformasjon gjennom kontakt med aksjonærer, investorer og analytikere.

Finans

Forestår alle innlån, håndterer valutarisiko, og ivaretar løpende likviditetsstyring. Har ansvaret for oppfølgingen av konsernets to pensjonskasser. 

Regnskapsservice

Sentral regnskapsavdeling som utfører den løpende regnskapsføringen til de fleste datterselskapene i konsernet. Enheten bistår med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for datterselskapene.

IKT

Har ansvar for konsernets strategiske planlegging på IKT-området og oppfølging av leveransen fra konsernets IKT driftspartner.