Økt spenning i Oslo

Økt spenning i Oslo

Rask befolkningsvekst og ny sentrumsutvikling i flere bydeler gjør at Oslo trenger mer kraft. Strømnettet må derfor bygges ut og oppgraderes. Dette kommer både kundene, miljøet og samfunnet til gode. Ved å øke spenningsnivået i nettet reduseres strømtapene, og det legges til rette for framtidig lastøkning.

Det eksisterende hovednettet i Oslo har for liten kapasitet og går mot slutten av levetiden, noe som øker risikoen for avbrudd i strømforsyningen. Et strømbrudd i høyspentnettet rammer ofte mange kunder samtidig.

Hafslund Nett er nå i gang med å fullføre utbyggingen av hovednettet i Oslo. Oppgraderingen innebærer at nettet bygges ut for spenningsnivå 132 kilovolt. Dette er et omfattende prosjekt som ble påbegynt i 1990, og ble startet opp igjen i 2005 etter noen års pause. Arbeidet med kabellegging og oppgradering av transformatorstasjoner til 132 kilovolt pågår nå for fullt. 132 kilovolt gir langt større overføringskapasitet enn dagens hovednett, som er bygd for spenningsnivåene 33 og 47 kilovolt. Oppgraderingen skal være ferdigstilt i 2018, og Hafslund Nett vil da ha et robust nett med god kapasitet i mange år framover.

Å grave i Oslos gater er en stor utfordring. Kabelarbeidet skal utføres til minst mulig hinder for trafikk og ferdsel. Det krever god koordinering og god informasjon til alle berørte. Hafslund Nett forsøker å benytte de eksisterende kabeltraseene der det er mulig. Da kan de gamle oljeisolerte kablene fjernes, og det eliminerer risikoen for oljelekkasjer fra kablene. Samtidig unngås "konkurranse" om plassen med vann- og avløpsrør, fjernvarmerør, fiberkabel og annen infrastruktur i bakken. Særlig i Oslo sentrum begynner det å bli trangt om plassen.

Når ombyggingen til 132 kilovolt er ferdig, vil den høyere spenningen redusere strømtapene i nettet tilsvarende det årlige strømforbruket til 3500 husstander.

Det har vært en kraftig lastøkning i nettet som følge av stor tilflytting og utvikling av nye områder som eksempelvis Fjordbyen og Ensjøbyen. I alle utbyggingsprosjekter er strømforsyningen en sentral faktor, og det er uten unntak behov for mer strøm. Ved å legge om til 132 kilovolt-anlegg velger Hafslund Nett en mer framtidsrettet løsning.