Inn i AMS-alderen

Inn i AMS-alderen

I 2011 gikk startskuddet for innføringen av avanserte styrings- og målesystemer (AMS) i Norge. Vi snakker om energibransjens kanskje største enkeltsatsing noensinne. Hafslund Nett er godt i gang med jobben som skal sikre at nettselskapets 550 000 kunder vil få AMS til riktig tid.

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsatte sommeren 2011 den endelige forskriften som regulerer innføringen av AMS. Hafslund Nett var da allerede i gang med forberedelsene til sitt innføringsprosjekt, som både investeringsmessig og operasjonelt er det største enkeltprosjekt i Hafslund Netts historie.

Innen utgangen av 2016 skal samtlige norske nettkunder ha fått installert nye strømmålere, som er hovedkomponenten i AMS-løsningen. Med AMS trenger ikke kundene lenger å lese av måleren selv, og de vil alltid få en korrekt strømregning. For Hafslund Nett innebærer AMS betydelige fordeler både for planlegging og drift av strømnettet.

Alle typer eksisterende strømmålere – både de gamle mekaniske strømmålerne og nyere typer elektroniske målere – vil bli erstattet med nye målere basert på moderne teknologi. Men AMS omfatter mer enn bare målerne – også utstyret for kommunikasjon og styring ute hos kundene, løsningene for kommunikasjon mellom kundene og Hafslund Nett samt utstyret og systemene som må til for å kunne motta, lagre og prosessere måledataene i AMS-systemet er viktige deler i den totale løsningen.

Ti prekvalifiserte leverandører konkurrerer om AMS-leveransen til Hafslund Nett, og kontrakten vil bli inngått i løpet av høsten 2012. Deretter følger tilrettelegging av prosjektgjennomføringen i samarbeid med valgt leverandør, før det gjennomføres en større pilot i forkant av utrullingen. Hafslund Nett har satt som mål at AMS skal være på plass hos samtlige nettkunder i god tid før fristen 31. desember 2016.

AMS har bakgrunn i blant annet kravene til et mer effektivt energimarked og økt kostnadseffektivitet i forsyningssystemet. Samtidig medfører kravene til driftssikkerhet og mer samordnet planlegging et økt behov for detaljert informasjon om tilstanden i nettet. AMS vil gi Hafslund Nett detaljert informasjon om forsyningstilstanden i de ytre delene av nettet og ute hos kunden, noe som man i dag har bare i begrenset grad.

AMS åpner for bruk av ny teknologi som gir enda større interaktivitet med sluttbrukerne enn AMS alene. Kundene kan bli smartere strømbrukere, strømleverandørene vil kunne tilby nye og mer "skreddersydde" avtaletyper, og det vil åpne seg et nytt marked for tredjepartsleverandører som tilbyr smarte løsninger som skal hjelpe kundene til å få en mer energieffektiv hverdag.