Nett

Hafslund Nett er Norges største nettselskap med 552 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Nettet bygges stadig ut for å bedre leveringssikkerheten ytterligere, og for å dekke behovene til en økende næringsvirksomhet og voksende befolkning i regionen.

Hafslund Nett eier og drifter regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, og eier distribusjonsnettet i Oslo, størstedelen av Akershus og i deler av Østfold. Det totale strømforbruket i Hafslund Netts område var i 2011 på 21,3 TWh, en reduksjon på cirka 9 prosent fra 2010. I Hafslunds distribusjonsnett ble det distribuert 15,2 TWh strøm, en reduksjon på i overkant av 9 prosent fra fjoråret.

Nett for framtiden

Med flere tusen nye strømkunder hvert år og en stor sentrumsutvikling trenger Oslo mer kraft. Hafslund Nett fortsetter derfor arbeidet med å oppgradere strømnettet i Oslo til 132 kV. Ved å gå opp til dette spenningsnivået reduseres nett-tapet med et volum som tilsvarer forbruket til nesten 3500 husstander årlig. Med oppgraderingen vil nettet være forberedt på framtidig lastøkning, og faren for strømbrudd vil reduseres på grunn av økt kapasitet i nettet. Oppgraderingen er planlagt ferdig i 2018.

Mye infrastruktur i bakken

En av de største utfordringene i Oslo knyttet til oppgradering til 132 kV er at det allerede ligger mye infrastruktur i bakken. Ved legging av kabler stilles det krav til avstand til vann- og avløpsrør, fjernvarmerør, eksisterende høyspentkabler, telekabler, trikkeskinner med mer. I tillegg tas det hensyn til elektromagnetiske felter fra kabelanlegget. I den grad det har latt seg gjøre har Hafslund Nett og Hafslund Fjernvarme benyttet felles grøft ved utbyggingen for å redusere ulempene for publikum mest mulig.

Prioritert informasjon og dialog

Mange blir berørt av den omfattende nettutbyggingen, som dessverre tidvis medfører begrenset framkommelighet, reduserte parkeringsmuligheter og redusert adgang til eiendommer og butikker. Hafslund Nett har lagt ekstra stor vekt på god informasjon og dialog med alle berørte parter både i forkant av og under utbyggingen.

Råd og retningslinjer fra myndighetene

I forbindelse med framføringen av 132 kV-kablene i Oslo har Hafslund Nett registrert økt bekymring for magnetfelt i nærhet av boliger, skoler, barnehager og friluftsområder. Hafslund Nett har stor forståelse for at folk er bekymret for helseeffekten av magnetfelter fra strømførende linjer og kabler. Selskapet er ett av 140 nettselskaper i landet med høyspentledninger, og er selv svært opptatt av de helsemessige spørsmålene rundt kraftledninger. Hafslund Nett forholder seg derfor til de fakta som foreligger, og til de råd og retningslinjer som kommer fra Statens strålevern og andre myndigheter.

Uværet "Dagmar"

I romjulen feide stormen "Dagmar" over Hafslund Netts område, og gjorde over 50 000 kunder strømløse. Hafslund Nett hadde oppbemannet driftssentralen, og hadde store mannskapsstyrker ute hele romjulen for å gjenopprette strømforsyningen. På de tre mest hektiske dagene jobbet rundt 200 personer ute samtidig med feilretting. 12 000 kunder fikk strømmen tilbake før det var gått en time, og etter 24 timer var om lag 1100 kunder uten strøm. Et fåtall kunder var uten strøm i mer enn tre døgn.

AMS

Hafslund Nett startet i 2011 et prosjekt for innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS), basert på endringer i forskriften om måling, avregning og fakturering. Prosjektet legger til grunn at AMS skal være installert og idriftsatt hos samtlige kunder innen utgangen av 2016. I november 2011 ble pre-kvalifiserte leverandører av AMS invitert til å gi tilbud på en komplett løsning. Signering av avtale vil etter planen skje i løpet av høsten 2012. Prosjektet vil gjennomføre en pilotinstallasjon før AMS installeres i full skala hos samtlige nettkunder.

Spill film

Spill film

Utvalgte prosjekter

Fakta

Hafslund Nett

Hafslund Nett er Norges største nettselskap. Selskapet er regionalnettseier i Oslo, Akershus og Østfold, og eier distribusjonsnettet i Oslo og størstedelen av Akershus. Antall nettkunder er om lag 552 000, i et område hvor det bor om lag 1,4 millioner mennesker. Det totale strømforbruket i regionalnettet er cirka 21,3 TWh.

Hafslund Driftssentral

Fra Hafslund Driftssentral styres, overvåkes og optimaliseres strømnettet til 1,4 millioner mennesker, fjernvarmeanleggene i Oslo-området og Hafslunds kraftverk i Glomma. I tillegg styres utemannskaper som skal ivareta optimal drift og feilretting.