Hafslunds styrende organer

Hafslunds styrende organer

Generalforsamlingen er Hafslunds øverste organ, og styret er ansvarlig for forvaltningen av Hafslund. Konsernsjefen står for den daglige ledelsen av Hafslunds virksomhet.

Generalforsamling

Aksjonærene utøver primært sine rettigheter gjennom deltakelse og stemmegivning på generalforsamlingen, som er Hafslunds øverste organ. Generalforsamlingen behandler saker i henhold til norsk lov, blant annet godkjenning av årsregnskap og årsberetning, utdeling av utbytte, valg av underkomiteer og revisor samt vedtektsendringer.

Likebehandling av aksjonærene er et grunnleggende prinsipp. Innkallingen og saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling, skal så sant mulig gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Hafslund ASA skal sende ut innkalling, inklusive eventuelle saksdokumenter og valgkomiteens innstilling, til alle som er registrert som aksjonærer senest innen 14 dager før generalforsamlingen avholdes.

Valgkomité

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og avgir innstilling til generalforsamling om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer, om fastsettelse av styrets godtgjørelse og fastsettelse av styrekomiteenes godtgjørelse. Komiteen består av tre medlemmer som velges for to år av gangen.

Revisor

Selskapets revisor velges av generalforsamlingen og har blant annet som formål å granske styrets og ledelsens forvaltning av selskapet. Revisor skal være uavhengig. Revisor rapporterer til generalforsamlingen, deltar i styremøter når årsregnskapet behandles, og framlegger sitt syn på konsernets regnskapsprinsipper og internkontroll for styret.

Styret

Styret er etter norsk lov ansvarlig for forvaltningen av Hafslund. Det skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, føre tilsyn med den daglige ledelsen og vedta planer, budsjetter og nødvendige retningslinjer for konsernet og dets datterselskaper.

Medlemmene av styret velges for to år av gangen og tilfredsstiller krav til uavhengighet. Ingen av styrets aksjonærvalgte medlemmer er ansatt i selskapet. Styret består av åtte representanter, hvorav tre valgt blant de ansatte. To styremedlemmer representerer nest største eier, Fortum. Styret gjennomfører årlig evaluering av styrets arbeid.

Kompensasjonsutvalg

Kompensasjonsutvalget er etablert av styret for å behandle saker som vedrører godtgjørelse til konsernsjefen. Utvalget skal holde seg orientert om alle vederlagsordninger for ledende ansatte i konsernet. Utvalget består av tre styrerepresentanter, hvorav én ansattrepresentant.

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er valgt av og blant styrets medlemmer. Utvalget er et saksforberedende organ for styret, som skal støtte styret i utøvelsen av sitt ansvar for regnskapsrapportering, revisjon, internkontroll og risikostyring.

Konsernsjefen

Konsernsjefen står for den daglige ledelsen av Hafslunds virksomhet. Ansvarsfordelingen mellom styret og konsernsjefen er definert i styrets styreinstruks.

Konsernledelsen

Konsernledelsen i Hafslund består av konsernsjefen og konserndirektørene for forretningsområdene og for stabsfunksjonene. Konserndirektørene bistår konsernsjefen med oppfølgingen av forretningsområdene og rapportering til styret.