Godtgjørelse

Her redegjøres for betingelser for konsernsjef og øvrig konsernledelse, samt godtgjørelse til styret og ledende ansatte i 2011.

Oppgitt beholdning av aksjer i Hafslund gjelder Hafslund B-aksjer med unntak for følgende personer med nærstående som også eier A-aksjer: Christian Berg (3000), Tore Schiøtz (6200), Finn Bjørn Ruyter (5000) og Kristin Bjella (800). Lånene som er ytt til ledende ansatte er rentefrie og nedskrives med en tidel av opprinnelig lånebeløp per år. Fordelen er inkludert i kolonnen fastlønn med mer, og rentefordelen blir innberettet. Samlet honorar til styret i Hafslund ASA for 2011 er 2,5millioner kroner, inklusiv honorar for deltagelse i revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg.

Øvrige betingelser konsernsjef

Konsernsjefen har seks måneders oppsigelsestid. Ved opphør av arbeidsforholdet har han på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 18 måneder (etter utløp av oppsigelsestid). Ved fratreden etter eget ønske tilkommer det konsernsjefen på visse vilkår et beløp tilsvarende nåverdien av en fripolise for pensjon av lønn over 12 G for tid tjenestegjort i stillingen. Pensjonsalderen er 67 år med gjensidig rett til å avslutte arbeidsforholdet med førtidspensjon ved fylte 60 år, forutsatt 10 års tjenestetid i stillingen. Førtidspensjon er fastsatt til 67 prosent av basislønnen fra fylte 60 år og fram til alderspensjonering. Konsernsjefen har rett til bonus begrenset oppad til 50 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernmål, selskapsmål/virksomhetsmål, individuelle objektive mål og subjektiv individuell vurdering.

Betingelser øvrig konsernledelse

Øvrige i konsernledelsen har ved opphør av arbeidsforholdet på visse vilkår rett til lønn i 12-18 måneder. Ytelser består av fastlønn og bonusordning begrenset oppad til 30 prosent, 50 prosent eller 75 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernmål, selskapsmål/virksomhetsmål, individuelle objektive mål og subjektiv individuell vurdering. Ytelser avviker, blant annet av historiske årsaker, i visse tilfeller fra konsernets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Konsernledelsen, med unntak av Finn Bjørn Ruyter, er medlem av de ordinære ytelsespensjonsordningene. Ruyter ble ansatt etter at ytelsespensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer, og har samme innskuddsordning som øvrige nye ansatte.

Mer informasjon

For supplerende informasjon til redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse vises det til Hafslunds retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er tilgjengelige på hafslund.no.

Hafslunds retningslinjer for samfunnsansvar som er tilgjengelige på hafslund.no.

Konsernets vedtekter som er tilgjengelige på hafslund.no.

Godtgjørelse til styret og ledende ansatte i 2011

Navn Stilling Lønn og honorar Bonus (2) Sluttlønn (3) Natural-
ytelser
Pensjons-
kostnad
Lån 31.12.11 Antall aksjer 31.12.11
Christian Berg (4) Konsernsjef (tom. 6. januar 2012) 3 211 290 365 395   145 655 1 107 004 582 905 18 656
Finn Bjørn Ruyter (8) Konserndirektør 2 478 565 316 045   146 116 50 208 530 000 5 000
Per Kristian Olsen (5) Konserndirektør 2 296 207   4 467 167 90 186 1 017 002 562 905 10 856
Jan Presttun Konserndirektør 1 983 567 203 406   121 760 134 339 462 905 3 056
Kari Ekelund Thørud Konserndirektør 2 040 126 308 720   149 382 225 270 472 905 427
Tore Schiøtz (6) Konserndirektør 2 237 479 1 461 300 4 640 004 440 670 1 048 449 452 905 9 429
Tove Pettersen Konserndirektør 1 445 592   2 623 904 116 917 202 220 52 905 4 256
Karen Onsager Konserndirektør 1 726 077 123 070   135 473 214 212 344 571 427
Anders Østby Konserndirektør 1 182 229 203 571   80 619 249 286 233 333 437
Jens Auset Konserndirektør 1 248 478 199 288   70 768 295 842 597 905 3 056
Birger Magnus (7) Styreleder 446 000            
Ole Ertvaag Styremedlem 210 500            
Hanne Harlem Styremedlem (tom. april) 107 000            
Hans Kristian Rød (1) Styremedlem 210 500            
Kristin Bjella (7) Styremedlem 257 166           1 000
Maria Moræus Hanssen (7) Styremedlem 224 000            
Susanne Jonsson (1) og (7) Styremedlem 257 166            
Odd Håkon Hoelsæter Styremedlem (fom. mai) 113 500            
Per Orfjell (7) Styremedlem (ansattrepresentant) 1 029 300     79 156 176 788 182 905 252
Per Luneborg Styremedlem (ansattrepresentant) 564 101     8 760 -   277
Tyra Marie Hetland (7) Styremedlem (ansattrepresentant) 814 181     6 760 15 850   100
 1. Jonsson og Rød med nærstående eier ingen aksjer i Hafslund. Fortum, som Jonsson og Rød representerer, eier imidlertid 37 853 110 A-aksjer og 28 706 339 B-aksjer i Hafslund.
 2. Dette gjelder bonusoppnåelse for 2011 som utbetales i 2012.
 3. Beløpene utbetales i 2012 i forbindelse med av avslutning av ansettelsesforhold.
 4. Christian Berg fratrådte som konsernsjef 6. januar 2012 og avslutter sitt arbeidsforhold 9. april 2012.  Berg mottar vanlig lønn frem til opphør av ansettelsesforholdet den 9. april. Opptjent driftspensjon som årlig er rapportert som opptjent pensjonskostnad i tabellen ovenfor er utbetalt i 2012.
 5. Per Kristian Olsen vil i tillegg til sluttlønn motta engangskompensasjon på kr 990 385 for pensjonsopptjening frem til 67 år. Beløpet inngår i kolonnen pensjonskostnad.
 6. I forbindelse med beslutningen om en kontrollert nedbygging av forretningsområdet Venture i slutten av 2010 ble det inngått en særskilt avtale med Tore Schiøtz.  Hensikten med avtalen var å sikre mest mulig optimal kapitalfrigjøring av de verdier som var engasjert gjennom en "avkastningsbasert stay on bonus", i en periode hvor det var besluttet å bygge ned forretningsområdet. Denne avtalen erstattet den ordinære etterlønnsavtalen. Tore Schiøtz har i tillegg til sluttlønn (6 mnd oppsigelse + 18 mnd etterlønn) mottatt kompensasjon på kr 293 780 og kr 698 966 for bortfall av henholdsvis pensjonsopptjening og naturalytelser for 24 mnd.  Beløpene inngår i kolonnene naturalytelser og pensjonskostnad over.
 7. Inkluderer honorar for arbeid i revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg.
 8. Konserndirektør Finn Bjørn Ruyter ble ansatt som konsernsjef den 20. mars 2012.

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Hafslund ASA vil for ordinær generalforsamling 2011 framlegge følgende erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i medhold av allmennaksjeloven 6-16a, basert på konsernets tidligere vedtatte retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte i Hafslund.

Styrets kompensasjonsutvalg

Styret i Hafslund ASA har et særskilt kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget skal gi tilrådning til styret i alle saker som gjelder selskapets vederlag til konsernsjef. Utvalget skal holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet. I tillegg er utvalget rådgivende organ for konsernsjef i forhold til kompensasjonsordninger som omfatter alle ansatte i betydelig grad, herunder Hafslunds bonussystem og pensjonsordning.

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hafslund

Godtgjørelse til konsernsjef

Godtgjørelse til konsernsjef skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industri. Godtgjørelsen skal videre gi insentiver til langsiktig verdiskapning gjennom virksomhetsutvikling, positiv resultat- og aksjekursutvikling, samt reflektere den ansattes erfaring og kompetansenivå. Godtgjørelsen skal bestå av fastlønn, ytelsesbasert lønn på inntil 50 prosent av grunnlønn, pensjon samt rente- og avdragsfritt lån. Konsernsjefen skal motta naturalytelser på nivå med øvrige ledende ansatte i konsernet. Oppsigelsestiden skal tilsvare minimum 6 måneder.

Godtgjørelse til ledende ansatte og øvrige ledere

Godtgjørelse til konsernledelsen vedtas av konsernsjef, dog slik at hvis godtgjørelsen fraviker disse retningslinjer skal dette framlegges for styret til godkjenning. Godtgjørelse til andre ledere vedtas av respektive konserndirektører. Godtgjørelse til ledende ansatte og øvrige ledere skal baseres på nedenstående retningslinjer.

Fastlønn

Fastlønn fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og lengde i stilling. Lønnen skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industrinivå.

Lån

Til bilhold kan det tildeles rentefrie lån som nedskrives over ti år innenfor vedtatte retningslinjer. I tillegg kan det tildeles et årlig driftstilskudd fastsatt av administrasjonen. Hvis den ledende ansatte ikke har behov for bil, kan lånet likevel tas ut på de samme betingelsene mot at annen tilfredsstillende sikkerhet stilles for lånet.

Naturalytelser

Naturalytelser skal i hovedsak knyttes til utgifter til bredbånd/ADSL (mulighet for å jobbe fra hjemmet), mobiltelefon og avis.

Ferie

Ledende ansatte har rett til ferie i samsvar med ferielovens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende interne regler for konsernet. Feriepenger beregnes på grunnlag av grunnlønn. Tilleggsytelser inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Årlig bonus

For å gi insentiver til ekstra innsats og verdiskapning er det utarbeidet et årlig bonussystem. Bonus skal utbetales med utgangspunkt i den merverdi som den ansatte eller en gruppe av ansatte har skapt. Bonusordningen er begrenset oppad til 50 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå. Hovedregelen er imidlertid et tak på 30 prosent av grunnlønn for konsernledelsen (nivå 1) i konsernet og et tak på 20 prosent av grunnlønn for nivå 2. Unntak fra hovedregel skal avtales særskilt med konsernsjef eller styre. Bonusen fastsettes årlig og konsernmål besluttes av styret. Målekriteriene utover konsernmål for den enkelte ansatte samt vekting av mål settes av overordnede basert på:

 • Konsernmål X prosent av maks bonus.
 • Selskapsmål/virksomhetsmål X prosent av maks bonus.
 • Individuelle objektive mål X prosent av maks bonus.
 • Subjektiv individuell vurdering inntil X prosent av maks bonus.

Målene og vektingen skal tilpasses behovene i det enkelte selskap/virksomhet.

Årlig bonus skal utbetales i etterkant av avlagt årsregnskap for konsernet. Utbetalt bonus inngår ikke i grunnlaget for beregning av feriepenger og pensjonsytelser. Dersom det skulle følge av ufravikelig lov at slike ytelser skal beregnes med grunnlag i lønn inklusive bonus, skal bonusen reduseres så mye som nødvendig for at bonus inklusive slike andre ytelser skal bli begrenset til den samlete verdi som framgår av bestemmelsene ovenfor.

Aksjeordninger

Konsernsjef og konsernledelse skal omfattes av aksjeordning for alle ansatte. For å styrke båndene mellom ansatte og konsernet skal det årlig vurderes å gi alle ansatte mulighet til å kjøpe aksjer i Hafslund. Aksjetilbudet skal sees i sammenheng med det totale lønnsoppgjøret for konsernet. Samtlige ansatte fikk i 2011 tilbud om å kjøpe 100 B-aksjer i Hafslund med 20 prosent rabatt, lånefinansiert med et rentefritt lån. 538 ansatte benyttet seg av tilbudet og aksjene ble tildelt på til en kurs på kr 62,50 pr stk.

Opsjonsordninger

Konsernet benytter ikke opsjonsordninger.

Pensjon

Konsernsjef og konsernledelse skal ha en pensjonsordning i tråd med den til enhver tid gjeldende pensjonsordning i konsernet, så sant annet ikke avtales særskilt med styret. Pensjonsalderen for disse skal som hovedregel være 67 år. Konsernsjef og konsernledelse har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.

Oppsigelsestid og etterlønn

Konsernsjef og konsernledelse skal ha en oppsigelsestid på seks måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 12 til 18 måneder benyttes. Så vidt gjelder gjennomføringen av konsernets lederlønnspolitikk for 2010, ble konsernets retningslinjer sist vedtatt 20. mars 2007. Retningslinjene ble første gang vedtatt 27. oktober 2006. Etter at retningslinjene ble vedtatt, har konsernet iverksatt arbeidet med å gjennomføre disse, men respekterer tidligere inngåtte avtaler. Lønn, bonus og andre ytelser til ledende ansatte for 2011 er gjengitt i årsrapporten.