Aksjonærinformasjon

Aksjonærinformasjon

Hafslund har som mål å gi aksjonærene konkurransedyktig avkastning sammenliknet med alternative plasseringer med tilsvarende risiko. Slik avkastning søkes gjennom en kombinasjon av verdistigning og aksjeutbytte.

Aksjonærpolitikk og utbytte

Hafslund er opptatt av klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid, og for å sikre god tillit til selskapets styre og ledelse. Rask, relevant og tilstrekkelig informasjon om selskapets virksomhet skal danne grunnlaget for en balansert og korrekt verdsetting av aksjen. Likebehandling og åpenhet er grunnleggende for Hafslunds kommunikasjon med aksjonærer.

Den langsiktige utbyttepolitikken for konsernet er å utbetale utbytte tilsvarende minst 50 prosent av årsresultat (resultat etter skatt) justert for ikke kontantgenererende poster i normalår. Utbetalt utbytte i 2011 var7,50 kroner per aksje. Beløpet inkluderer ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner. Styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2011 er 2,50 kroner per aksje. Utbyttet vedtas av generalforsamlingen 24. april 2012.

Kursutvikling og omsetning

Hafslund har to aksjeklasser (HNA og HNB). Begge aksjeklassene er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2011 var Hafslunds børsverdi 11,3 milliarder kroner. I 2011 hadde Hafslund-aksjene en totalavkastning på minus 6 prosent, inkludert utbetalt utbytte. Til sammenlikning falt OSEBX-indeksen 13,1 prosent, også denne er justert for utbytte. Ved utgangen av 2011 var kursen på Hafslunds A- og B-aksjer 58,0 kroner.

A-aksjens høyeste kurs var 78 kroner 4. mai 2011, mens B-aksjens høyeste kurs var 77,25 kroner samme dag. Laveste kurs for A-aksjen var 55 kroner 4. og 5. oktober 2011, mens B-aksjens laveste kurs var 53,50 kroner 2. november 2011. Det ble handlet 2,9 millioner Hafslund-aksjer i 2011, mot 5,02 millioner i 2010. 73 prosent av aksjeomsetningen 2011 fant sted i Hafslunds B-aksje, mot cirka 77 prosent i 2010. På bakgrunn av aksjeklassenes omsetning er både Hafslunds A-aksje og B-aksje klassifisert i OB Match ved Oslo Børs.

Aksjekapital og aksjonærstruktur

Hafslund ASA hadde per 31. desember 2011 en aksjekapital bestående av 195 186 264 aksjer, hvorav 115 427 759 A-aksjer og 79 758 505 B-aksjer. Pålydende per aksje for begge aksjeklassene er 1,00 krone. Oslo kommune er største eier med en samlet eierandel på 53,73 prosent, og Fortum Forvaltning AS, eid av energiselskapet Fortum notert på Helsingfors fondbörs, er nest største eier med 34,10 prosent. Det har ikke vært endringer i Oslo kommunes og Fortums eierskap gjennom året. Ved utgangen av 2011 var antall aksjeeiere 7082.

Stemmeretts- og eierforhold

A-aksjene gir én ordinær stemmerett per aksje. B-aksjene gir ikke ordinær stemmerett. Konsernet har ikke eierbegrensninger utover det som er fastlagt i norsk konsesjonslovgivning. Begge aksjeklassene har lik rett til utbytte. Stemmerettsforskjellen har historisk vært reflektert i en prisdifferanse mellom aksjeklassene og innebærer en forskjellsbehandling av aksjonærene. Prisdifferansen har imidlertid blitt vesentlig redusert de siste årene. Styret har tidligere sondert muligheten for en sammenslåing av selskapets to aksjeklasser. Hafslunds største eier har imidlertid signalisert at de ikke vil støtte en sammenslåing.

Per 31.desember 2011 var selskapets beholdning av egne B-aksjer 397 361. Selskapet eide ingen A-aksjer. Dette tilsvarer 0,2 prosent av totalt antall utestående aksjer. Styret i Hafslund ASA hadde per 31. desember 2011 fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer tilsvarende 2 prosent av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i 2012. Styret i Hafslund ASA hadde per 31. desember 2011 ingen fullmakt til utstedelse av aksjer i Hafslund ASA.

Investor Relations

Hafslund holder aksjonærer, banker og finansmarkedet for øvrig orientert om viktige utviklingstrekk gjennom års- og kvartalsrapporter samt meldinger til børs og medier. I tillegg holder Hafslund jevnlige møter med investorer og analytikere og har egne investorsider på selskapets hjemmeside hafslund.no.

RISK – Hafslund-aksjen (gjelder kun norske aksjonærer)

RISK-justering av aksjer utgikk fra og med regnskapsåret 2006 og ble erstattet av aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen går ut på at utbytte og gevinster som overstiger en viss avkastning (skjermingsrente) satt av Finansdepartementet, skal beskattes på aksjonærens hånd med 28 prosent. Skattemessig verdi utgjør kostpris for aksjen (eventuelt oppjustert inngangsverdi for aksjer ervervet før 1. januar 1989) pluss akkumulert RISK for eierperioden, eventuelt korrigert for utbytte i kjøps- og salgsåret. Aksjonærer som kan benytte seg av oppregulert inngangsverdi per 1. januar 1992, skal bruke 27,50 kroner for A-aksjen og 30,04 kroner for B-aksjen. Av kostpris for aksjer i tidligere Hafslund Nycomed ASA skal 20 prosent henføres til Hafslund ASA.

Hafslunds største aksjonærer per 31. desember 2011

  Navn A-akjser B-aksjer Totalbeholdning % av total Stemmeandel
1 Oslo kommune 67 524 647 37 342 907 104 867 554 53,7 % 58,5 %
2 Fortum Forvaltning AS 37 853 110 28 706 339 66 559 449 34,1 % 32,8 %
3 Østfold Energi 5 201 416 3 938 5 205 354 2,7 % 4,5 %
4 Odin Norge   3 879 549 3 879 549 2,0 % 0,0 %
5 MP Pensjon PK 4 500 1 579 000 1 583 500 0,8 % 0,0 %
6 Folketrygdfondet 85 000 885 214 970 214 0,5 % 0,1 %
7 Hafslund ASA   397 361 397 361 0,2 % 0,0 %
8 A/S Herdbred 107 000 275 917 382 917 0,2 % 0,1 %
9 New Alternatives Fund, Inc 328 074   328 074 0,2 % 0,3 %
10 Handelsbanken Helsinki 141 337 172 810 314 147 0,2 % 0,1 %
  Sum 111 245 084 73 243 035 184 488 119 94,5 % 96,4 %
  Sum øvrige 4 182 675 6 515 470 10 698 145 5,5 % 3,6 %
  Totalt antall aksjer 115 427 759 79 758 505 195 186 264 100,0 % 100,0 %

Kontaktinformasjon / Finansiell kalender

Analytikere som følger selskapet:

ABG Sundal & Collier
Petter Nystrøm, tlf. +47 22 01 61 35

Carnegie
Marius Gaard, tlf. +47 22 00 93 57

DNB Markets
Håkon Levy tlf. + 47 22 94 89 83

Fondsfinans
Arnbjørg Floten, tlf +47 23 11 30 36

SEB Enskilda
Truls K. Engene, tlf. +47 21 00 85 59

Swedbank First Securities
Bernt Olav Øvstebø, tlf. + 47 23 23 82 15

Terra Markets
Arvydas Noreika, tlf. + 370 52 46 19 69

Oppdatert kontaktinformasjon og e-postadresser finnes på Hafslunds hjemmeside hafslund.no

Investorkontakt:

Morten J. Hansen
økonomidirektør
Tlf. +47 908 28 577
E-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Finansiell kalender 2012:

Ordinær generalforsamling 2012: 24. april 2012
Rapport 1. kvartal 2012: 4. mai 2012
Rapport 2. kvartal 2012: 11. juli 2012
Rapport 3. kvartal 2012: 25. oktober 2012