Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

Hafslunds retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig.

Styret og ledelsen i Hafslund ASA følger opp kravene gitt i den norske anbefalingen av 21. oktober 2010 med endringer 2011, som er tilgjengelig på www.nues.no. Hafslund avlegger en redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen.

Avvik fra anbefalingen kommenteres kort nedenfor, og mer detaljert under det enkelte punkt i redegjørelsen.

  • Hafslund har to aksjeklasser. A-aksjen gir én ordinær stemmerett per aksje. B-aksjen gir ikke ordinær stemmerett. (Avvik fra punkt 4 i anbefalingen)
  • Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse vedrørende generalforsamling er i hovedsak ivaretatt gjennom vedtekter og etablert praksis for Hafslund ASA, men avviker noe på ett punkt ved at en av føringene i anbefalingen er at styret bør påse at: "det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen". Styret forholder seg inntil videre til gjeldende vedtekter for Hafslund: "Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger". (Avvik fra punkt 6 i anbefalingen)
  • På bakgrunn av inngått avtale mellom Hafslund ASA og de ansattes fagforeninger har ikke konsernet bedriftsforsamling. (Avvik fra punkt 8 i anbefalingen)

Nedenfor er en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen følger samme struktur som i anbefalingen av 21. oktober 2010. Opplysninger som Hafslund er pliktig til å gi etter regnskapsloven § 3-3b om redegjørelse for foretaksstyring i årsrapport 2011, er hensyntatt i denne redegjørelsen.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal bidra til langsiktig verdiskaping, samt til å sikre eiernes og andre interessenters tillit til styret, ledelsen og selskapet.

Styret i Hafslund ASA følger opp kravene gitt i "Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse" av 21. oktober 2010. Det gis en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i selskapets årsrapport, som omfatter hvert enkelt punkt i anbefalingen. Eventuelle avvik fra anbefalingen skal forklares.

Hafslunds verdigrunnlag sier at de ansatte skal kjennetegnes ved redelighet, mot og humør overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere:

  • Redelighet betyr at de ansatte tilstreber god etikk, er til å stole på, viser respekt og tillit, er inkluderende, respekterer ulikheter, samt unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre.
  • Mot betyr at de ansatte er åpne og direkte, tar initiativ, tør å utfordre, spør, delegerer, står for egne meninger og at det er lov til å feile, men at det ikke trenger å gjentas.
  • Humør betyr at de ansatte viser engasjement, skaper arbeidsglede og verdsetter humor.

Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift. Dette synliggjøres i virksomheten blant annet gjennom en av Hafslunds kjerneverdier: Redelighet. Alle ansatte i konsernet har underskrevet Hafslunds etiske retningslinjer.

Hafslunds etiske retningslinjer for ansatte gjelder for alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Retningslinjene tar utgangspunkt i konsernets verdigrunnlag og omhandler forhold som personlig opptreden, interessekonflikter, bestikkelser, korrupsjon, konkurranse og sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjene. Retningslinjene anses som et minimumskrav, og alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for Hafslunds virksomhet. I tillegg er det utarbeidet utfyllende retningslinjer for alle som arbeider med kontraktsinngåelser, da dette området er spesielt utsatt for påvirkning.

Konsernet har utarbeidet klare retningslinjer for samfunnsansvar. Styrende for all virksomhet er overordnet mål og strategi for samfunnsansvar. Dette konkretiseres ytterligere gjennom miljøpolicy og prosedyre for miljøledelse, samt etiske retningslinjer for leverandører med tilhørende prosedyre for etisk handel. Etiske retningslinjer for investeringer er også utarbeidet. Selskapene arbeider etter en fastsatt mal, og rapporterer inn status og utfordringer minimum to ganger årlig. Konsernets arbeid med samfunnsansvar må sees på som en del av konsernets internkontrollsystem.

2. Virksomhet

Hafslund virksomhet tydeliggjøres gjennom vedtektene. Formål i henhold til vedtektenes § 3 er:

  1. Produksjon, fordeling, distribusjon, omsetning og anvendelse av energi
  2. industri, handel, konsulent-, entreprenør- og finansvirksomhet
  3. annen virksomhet som står i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige ressurser.

Formålet kan fremmes ved deltagelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland.

Konsernets forretningsidé er: "Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur. Enkelt og effektivt.".

Hafslunds mål og strategier skal være innenfor rammen av selskapets vedtekter, og kommuniseres via selskapets aksjonærrapporter, investorpresentasjoner og/eller børsmelding.

3. Selskapskapital og utbytte

Egenkapitalen skal til enhver tid være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Egenkapitalen i selskapet skal ikke være større enn det som er nødvendig for å sikre en forsvarlig utvikling av selskapets verdier.

Hafslund har som mål å gi aksjonærene konkurransedyktig avkastning sammenlignet med alternative plasseringer med tilsvarende risiko. Slik avkastning søkes gjennom en kombinasjon av verdistigning og aksjeutbytte. Den langsiktige utbyttepolitikken for konsernet er å utbetale utbytte tilsvarende minst 50 prosent av årsresultat (resultat etter skatt) justert for ikke kontantgenererende poster i normalår. 

Styrefullmakter til å foreta kapitalforhøyelser skal begrenses til definerte formål. Skal styrefullmakt dekke flere formål, bør hvert formål behandles som egen sak i generalforsamlingen. Etter allmennaksjeloven kan styrefullmakt gis for inntil to år. Ifølge anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse bør ikke denne adgangen benyttes, derimot bør styrefullmakt ikke gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter til kjøp av egne aksjer. Oversikt over eventuelle slike styrefullmakter er tilgengelig i generalforsamlingsprotokoll fra selskapets siste generalforsamling som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.hafslund.no.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Hafslund etterstreber å likebehandle konsernets aksjonærer.

Hafslund har to aksjeklasser. A-aksjene gir én ordinær stemmerett per aksje. B-aksjene gir ikke ordinær stemmerett. Dette fraviker anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, og krav til full likebehandling av aksjeeiere. Styret foretar fortløpende en vurdering av grunnlaget for en sammenslåing av de to aksjeklassene med selskapets majoritetseiere, og vil fremme forslaget for generalforsamlingen når signaler på positivt vedtak er tilstede. En sammenslåing av selskapets to aksjeklasser er i tråd med god corporate governance og er ansett å fremme likviditeten i aksjen.

Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved eventuelle kapitalforhøyelser fravikes, skal dette begrunnes ut fra selskapets og aksjonærenes felles interesse i saksdokument til generalforsamlingen. Dersom styret vedtar kapitalforhøyelsen med fravikelse av fortrinnsretten på bakgrunn av fullmakt, skal begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas over børs, eller på annen måte til børskurs.

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom Hafslund ASA og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, bør styret sørge for at det foreligger en verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering bør foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer.

Styremedlemmer og ledende ansatte, eller nærstående av disse, skal melde fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.

5. Fri omsettelighet

Med de begrensninger som er fastsatt ved lov, kan Hafslunds aksjer overdras og erverves fritt.

6. Generalforsamling

Styret i Hafslund ASA bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, i henhold til "Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse".

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse på dette punktet er i hovedsak ivaretatt gjennom vedtekter og etablert praksis for Hafslund ASA, men avviker noe på ett punkt ved at en av føringene er at styret bør påse at: "det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen". Styret velger inntil videre å fravike anbefalingen på dette punktet og videreføre det som hittil er praktisert, og som følger gjeldende vedtekter for Hafslund: "Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger".

På ordinær generalforsamling i 2011 foreslo styret en uavhengig møteleder. Vedkommende ble valgt av generalforsamlingen til å lede møtet. Anbefaling fra NUES ble i praksis etterlevet.

7. Valgkomité

Hafslund ASA har en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal velge komiteens leder og medlemmer, og fastsette dens godtgjørelse basert på oppgavenes ansette karakter og tidsbruk.

Valgkomiteens oppgaver er omtalt i retningslinjer for valgkomiteen. Valgkomiteens retningslinjer vedtas av generalforsamlingen. Komiteens oppgave er å foreslå kandidater som velges til styret, samt å anbefale honorarer for medlemmene av disse organer. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes og inneholde relevant informasjon om kandidatene og deres uavhengighet.

Krav om valgkomité er vedtektsfestet i Hafslund ASA (§ 8). Sammensetningen av valgkomiteen skal søkes å representere brede aksjeeierinteresser og nødvendig kompetanse, samt at flertallet bør være uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret. Tilsvarende bør ikke den daglige ledelsen eller andre ledende ansatte være medlem av komiteen. Hafslund ASA har ikke bedriftsforsamling eller representantskap.

Oversikt over medlemmer av valgkomiteen og frister for å fremme forslag til komiteen samt valgkomiteens instrukser er tilgjengelig på Hafslunds hjemmeside www.hafslund.no.

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

På bakgrunn av inngått avtale mellom Hafslund ASA og de ansattes fagforeninger, jfr. allmennaksjelovens § 6-35, annet ledd, har ikke Hafslund ASA bedriftsforsamling. Dette fraviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Styret i Hafslund ASA skal bestå av fra fem til tolv medlemmer. Fra tre til åtte medlemmer velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for medlemmer valgt av generalforsamlingen er to år. Tjenestetiden for så nær halvparten av disse medlemmer som mulig skal utløpe hvert år. De ansatte velger minst to styremedlemmer blant de ansatte, eller minst det antall styremedlemmer, eventuelt også observatør, med varamedlemmer som de ansatte kan kreve i henhold til allmennaksjeloven med forskrifter, når selskapet ikke har bedriftsforsamling. Tjenestetiden er to år.

Styremedlemmenes CV er å finne på Hafslunds hjemmeside www.hafslund.no og i selskapets årsrapport.

Valgkomiteen innstiller på styrets aksjonærvalgte medlemmer overfor generalforsamlingen. Selskapet er opptatt av at kandidater til styret har den nødvendige bransjeinnsikt, i tillegg til en tilstrekkelig forretningsmessig, ledelsesmessig og finansiell kompetanse for å kunne fungere som en visjonær, strategisk og resultatsøkende dialogpartner for administrasjonen. Styret skal videre sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og fungere som et kollegialt organ.

Aksjonærvalgte styremedlemmer eller deres nærstående skal ikke ha rådgivings- eller konsulentoppdrag for selskapet, være ansatt i Hafslund eller ha avtaler av vesentlig økonomisk betydning med konsernet. Konsernet skal som hovedregel heller ikke kjøpe rådgivnings- eller konsulentoppdrag fra et selskap som et styremedlem eier eller er ansatt i. Eventuelle unntak fra disse prinsippene skal i hvert enkelt tilfelle styrebehandles. Styremedlemmene skal heller ikke være nærstående til andre styremedlemmer eller ledende ansatte.

I henhold til styreinstruksen skal ikke et styremedlem delta i behandling eller avgjørelsen av spørsmål som har særlig betydning for sin egen del, eller for noen nærstående at medlemmet må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken. Det samme gjelder for konsernsjefen.

Et styremedlem skal heller ikke delta i behandlingen av saker der vedkommende har en sentral posisjon i et selskap som i samme sak har en aktuell eller nærliggende interessekonflikt med Hafslund ASA.

Videre skal minst to av selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer være uavhengig av selskapets hovedaksjeeiere for å bidra til aksjemarkedets tillit. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengig av selskapets daglige ledelse og/eller vesentlige forretningsforbindelser. Representanter for den daglige ledelsen skal ikke være medlem av styret.

Styrets leder bør velges av styret, som følge av at selskapet ikke har bedriftsforsamling.

Styremedlemmer i Hafslund ASA oppfordres til å eie aksjer i selskapet. I årsrapporten bør styret opplyse om deltagelse på styremøtene. I tillegg bør det opplyses hvilke styremedlemmer som oppfattes som uavhengige.

Deltakelse per styremedlem 2011

Navn Ant. møter deltatt Ant. møter ikke deltatt Representant for
Birger Magnus 10   Uavhengig
Maria Moræus Hanssen 9 1 Uavhengig
Susanne Jonsson 9 1 Fortum
Hans Kristian Rød 9 1 Fortum
Ole Ertvaag 6 4 Uavhengig
Kristin Bjella 10   Uavhengig
Odd Håkon Hoelsæter 7   Uavhengig
Hanne Harlem 2 1 Uavhengig
Per Orfjell 9 1 Ansatte
Per Lundeborg 10   Ansatte
Tyra Marie Hetland 10   Ansatte

Styremedlemmer har hatt ulik funksjonstid, og har ikke hatt anledning til å delta på like mange møter.

9. Styrets arbeid

Styret er ansvarlig for forvaltningen av Hafslund, og skal sørge for å sette strategisk retning, forsvarlig organisering av virksomheten samt føre tilsyn med den daglige ledelsen. Vedtektene § 9 regulerer valg og tjenestetid for styremedlemmer.

Hafslund er i henhold til allmennaksjeloven pålagt å ha en styreinstruks. Denne har blant annet til formål å fastsette retningslinjer som skal gjelde for styrets arbeid og saksbehandling, herunder de viktigste regler som gjelder for konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor styret, samt styrets myndighet og kompetanse i overensstemmelse med gjeldende rett.

Etter allmennaksjeloven har styret det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet.

I henhold til styreinstruksen skal konsernsjefen én gang i året i samråd med styrets leder sette opp forslag til årlig plan med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Det skal normalt avholdes åtte og minimum fire møter per år. Konsernsjef, i samråd med styreleder, er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle.

Styret skal velge en nestleder som skal være styreleders stedfortreder, og ellers være en effektiv samtalepartner til denne. Styreleder bør etterstrebe at styrets forhandlinger finner sted i det samlede styret, og at alle vesentlige beslutninger treffes i et samlet styre. I saker hvor styreleder selv er eller har vært aktivt engasjert (f.eks. i forhandlinger om fusjoner eller oppkjøp) bør det velges et annet styremedlem til å lede diskusjonen.

Etter allmennaksjeloven skal selskapet ha et revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget velges av og blant styrets medlemmer. 

Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som skal bidra til en grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Styret informerer om bruk av styreutvalg i årsrapporten.

Styret gjennomfører en egenevaluering av styrets arbeid en gang i året. Valgkomiteen underrettes om dette arbeidet, og blir informert om konklusjonene fra evalueringen. 

10. Risikostyring og intern kontroll

Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring av konsernets virksomhet. Risikostyringen og intern kontrollen skal reflektere virksomhetens art og omfang samt verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Styret foretar årlig en gjennomgang av konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret vil videre gi en beskrivelse av hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til den finansielle rapporteringen i konsernets årsrapport.

Selskapets årsrapport skal gi beskrivelse av hovedelementer i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til dets finansielle rapportering og operative drift.

Styrets rapportering av hovedelementene i konsernets systemer for intern kontroll og risikostyring knyttet til finansiell rapportering

Risikostyring i Hafslund skal være en integrert del av virksomhetens prosesser, og sikre at risiko av betydning for oppnåelse av Hafslunds mål blir kartlagt, analysert og håndtert så tidlig som mulig og på en kostnadseffektiv måte.

Hafslund har organisert virksomheten gjennom datterselskapet. Konsernsjefen styrer konsernet dels gjennom konsernledelsen og dels gjennom styrene i datterselskapene. Alle operative beslutninger knyttet til virksomheten i datterselskap tas av ledelsen og styret i datterselskapet.

Hafslund-konsernet rapporterer i henhold til kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Konsernet har etablert retningslinjer som skal sikre pålitelig, relevant, tidsriktig og lik informasjon til aksjonærer og finansmarkedet for øvrig. Retningslinjene dekker også interne behov.

Konsernet benytter regnskapssystemet IFS og konsolideringsverktøyet Cognos Controller. Cognos Controller har en overordnet kontoplan og innebygde kontroller for sjekk av konsistens i informasjonen. Rapporterende enheter har ansvar for å iverksette tilstrekkelige kontrollhandlinger for å forebygge feil i den finansielle rapporteringen. Konsernøkonomi utarbeider finansiell rapportering for Hafslund-konsernet og påser at rapporteringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning, regnskapsstandarder, fastsatte regnskapsprinsipper og styrets retningslinjer. Konsernregnskapssjefen utarbeider retningslinjer som utdyper kravene som de rapporterende enheter må overholde. Det er etablert prosesser og kontrolltiltak for å kvalitetssikre finansiell rapportering.

Hafslund har i 2011 besluttet å øke nivået på foretaksstyringen i konsernet, med felles rammeverk og metodikk til støtte for alle operative enheter og støttefunksjoner. Konsernet har utarbeidet en web-basert mal på intranett for å samle og kommunisere styringsdokumenter, herunder instrukser og retningslinjer for løpende regnskapsføring, delårs- og årsoppgjørsrapportering. Lederne for konsernets rapporterende enheter har ansvar for løpende finansiell oppfølgning og rapportering, og skal sørge for å implementere hensiktsmessig og effektiv internkontroll i samsvar med fastsatte instrukser og retningslinjer.

Konsernøkonomi identifiserer årlig vesentlige risikoer innen finansiell rapportering, og vurderer hvorvidt etablerte kontrollhandlinger i datterselskaper er tilstrekkelige for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. Styret gjennomgår årlig risikobildet for hvert forretningsområde og samlet for konsernet, herunder identifiserer og vurderer årlig risiko for vesentlige feil i konsernets finansielle rapportering. Selskapsledelsen i datterselskapene er ansvarlig for å implementere nødvendige kontroller for å redusere identifiserte risikoer. Konsernets ledelse vurderer implementering av egnet rapporteringsverktøy for overvåking av datterselskapenes etterlevelse av identifiserte risikoer.

Konsernledelsen vurderer løpende forretningsområdenes prestasjoner og lønnsomhet, samt forhold og hendelser som påvirker fremtidig utvikling og optimal ressursutnyttelse. Det utføres gjennomgang av finansiell utvikling med de enkelte forretningsområdene og i konsernledermøter regelmessig.

Revisjonsutvalget gjennomgår kvartalsvis finansiell rapportering for Hafslund-konsernet. Utvalget foretar en grundig gjennomgang av vesentlige vurderingsposter og enkelttransaksjoner i tillegg til eventuelle endringer i regnskapspraksis. Utvalget har diskusjoner med ledelsen og ekstern revisor som en del av sin kvartalsvise gjennomgang. Styret i Hafslund ASA behandler delårsrapporter og årsregnskap for konsernet etter behandling i administrasjonen og gjennomgang i revisjonsutvalget. Årsregnskapene fastsettes av generalforsamlingen.

11. Godtgjørelse til styret

Styrets kompensasjon skal stå i rimelig forhold til de oppgaver og ansvar som er pålagt dem. På ordinær generalforsamling i 2003 ble det vedtatt at godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen etterskuddsvis. Styrets honorarer er ikke resultatavhengig. Styret er ikke tildelt opsjoner.

Hovedregelen er at styremedlemmene, eller selskap de er tilknyttet, ikke skal påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør det, skal styret informeres, og honorarer for slike oppgaver bør godkjennes av styret.

Det opplyses i Hafslunds årsrapport om alle godtgjørelser til de enkelte medlemmene av styret, inklusiv eventuelle honorarer for særskilte oppgaver, samt hvor mange aksjer som er eid av de ulike styremedlemmene.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef og ledende ansatte vedtas av styret og fremlegges for generalforsamlingen i henhold til loven.

Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte skal angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk og søke å oppnå sammenfallende interesser mellom aksjeeiere og ledende ansatte.

Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons- og bonusprogrammer eller lignende bør knyttes til verdiskapning for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid og være forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er satt et tak på resultatavhengig godtgjørelse.

13. Informasjon og kommunikasjon

Hafslund ASA sine retningslinjer for informasjon og kommunikasjon har åpenhet og likebehandling av alle aksjonærer som et overordnet mål. 

I henhold til reglene for notering ved Oslo Børs, publiseres det hvert år en finansiell kalender.

Informasjon til selskapets aksjonærer legges ut på selskapets websider samtidig som den sendes aksjonærene. Hafslund ASA er underlagt børsens regler for offentliggjøring av informasjon.

Styret er positive til at Hafslund ASA har kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen, så lenge kontakten ikke innebærer et brudd med prinsippet om likebehandling av aksjonærer. Henvendelser av vesentlig betydning skal håndteres av styrets leder.

14. Selskapsovertakelse

Hovedprinsipp ved overtakelsestilbud er at Hafslund skal opptre ryddig og etisk. Ved mulige overtakelsessituasjoner er styret oppmerksom på den særlige aktsomhet som påhviler styret slik at samtlige aksjeeieres verdier og interesser blir ivaretatt. Dette innebærer bl.a. at virksomhetens drift ikke skal forstyrres unødig, og at aksjonærer får nok tid og informasjon til å ta stilling til tilbudet.

Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen framsetter overtakelsestilbud på selskapets virksomhet eller aksjer.

Framsettes et overtakelsestilbud på selskapets aksjer, vil ikke selskapets styre utnytte fullmakter eller treffe andre vedtak som vanskeliggjør tilbudet uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent.

Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør styret avgi en uttalelse med en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse om tilbudet bør det fremkomme om vurderingen er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer har tatt forbehold om styrets uttalelse. Styret bør innhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig. Verdivurderingen bør begrunnes og offentliggjøres senest samtidig med styrets uttalelse.

Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av selskapets virksomhet bør forelegges generalforsamlingen for beslutning.

15. Revisor

Revisor har i året framlagt for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen.

Revisor har minst en gang i året gjennomgått med revisjonsutvalget selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer.

Styret og revisor har hatt ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen var til stede.

Styret har fastsatt retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.

I ordinær generalforsamling vil styret orientere om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.