Analytisk informasjon

Hovedtall for forretningsområdene


KraftproduksjonVarmeNett
Millioner kroner201120102009201120102009201120102009
RESULTAT
Salgsinntekter1 0241 2208661 1201 2597964 2024 8043 385
Andre (tap)/gevinster netto(24)20(4)
Varekostnader(598)(727)(406)(1 909)(2 608)(1 217)
Personalkostnader(37)(34)(35)(67)(47)(49)(166)(64)(177)
Andre driftskostnader(194)(205)(176)(196)(171)(133)(1 143)(1 054)(956)
EBITDA7691 0016512593142089831 0771 035
Av- og nedskrivninger(45)(43)(43)(157)(151)(136)(514)(546)(542)
Driftsresultat72495860810216372469532493
ANDRE NØKKELTALL
Driftsinvesteringer62170174463518572444489528
Engasjert kapital4 4644 3954 3145 4645 2804 7569 2579 6689 396
Antall ansatte424037717267212203198
MarkedAnnen virksomhet & elimineringerKonsern
Millioner kroner201120102009201120102009201120102009
RESULTAT
Salgsinntekter7 2758 2895 0628425756213 70415 82910 670
Andre (tap)/gevinster netto(85)1619(940)(971)(72)(1 050)(934)(57)
Varekostnader(6 297)(7 323)(4 292)(211)(213)(449)(9 015)(10 871)(6 364)
Personalkostnader(233)(173)(154)(360)(264)(357)(864)(582)(772)
Andre driftskostnader(366)(350)(278)269261143(1 630)(1 520)(1 401)
EBITDA293460356(1 159)(930)(174)1 1451 9232 076
Av- og nedskrivninger(16)(17)(12)(70)(513)(149)(803)(1 270)(882)
Driftsresultat277442344(1 228)(1 442)(323)3436531 194
ANDRE NØKKELTALL
Driftsinvesteringer10711101393453751 2151 5331 663
Engasjert kapital1 2153 3912 0805194 2945 32420 91927 02825 870
Antall ansatte4924472933903613841 2071 123979

Hovedtall for konsernet


DefinisjonEnhet201120102009
RESULTAT EKSKLUSIVE REC
Salgsinntektermillioner kroner13 70415 82910 670
EBITDAmillioner kroner2 2353 9142 213
Driftsresultatmillioner kroner1 4332 6441 331
Resultat før skatt og avhendet virksomhetmillioner kroner8492 173670
Årsresultatmillioner kroner3881 583335
REC effekt driftsresultatmillioner kroner(1 090)(1 991)(137)
REC effekt årsresultatmillioner kroner(1 086)(1 975)(137)
KONTANTSTRØM
Netto kontantstrøm fra driften1millioner kroner3 5105651 879
Drifts-, og ekspansjonsinvesteringermillioner kroner1 2151 7021 698
AVKASTNING EKSKLUSIVE REC
Egenkapitalavkastning (ROE)2prosent4,216,42,9
Avkastning engasjert kapital (ROCE)3prosent6,611,56,0
KAPITALFORHOLD PR. 31.12.
Totalkapitalmillioner kroner24 71029 61328 918
Engasjert kapital4millioner kroner20 91927 02825 870
Egenkapitalmillioner kroner8 13110 46411 154
Børsverdimillioner kroner11 32113 60313 537
Egenkapitalandel5prosent333539
Netto rentebærende gjeld6millioner kroner9 32113 06711 601
Netto rentebærende gjeld / EBITDA4,23,35,2
Ubenyttede trekkfasilitetermillioner kroner4 4003 6924 558
Andel flytende lånprosent536758
AKSJERELATERTE NØKKELTALL
Antall A-aksjeri tusen115 428115 428 115 465
Antall B-aksjeri tusen79 75979 759 79 759
Antall egne B-aksjeri tusen397451451
Aksjekurs per 31.12. A-aksjekroner58,0070,0069,75
Aksjekurs per 31.12. B-aksjekroner58,0069,2568,75
Resultat per aksje eksklusive REC7kroner1,998,111,71
Kontantstrøm per aksje fra driften8kroner17,982,899,62
Utbytte per aksjekroner2,507,502,25
Utdelingsforhold eksklusive REC9prosent 126 92 131
Kraftproduksjon
Salgsprisøre/kWh323927
ProduksjonsvolumGWh3 1353 0413 018
Produksjon i % av normalproduksjon10prosent10110197
Varme
Fjernvarmepris (inkludert distribusjon)øre/kWh717261
Fjernvarme produksjonskostnadøre/kWh363928
Fjernvarme dekningsbidragøre/kWh353333
FjernvarmeproduksjonGWh1 5481 7821 382
IndustrivarmeGWh28024693
Salgspris industrivarmeøre/kWh26 25
Avfall industrivarmetusen tonn12911457
Nett
NVE-kapital 31.12.millioner kroner6 0636 1606 045
NVE-renteprosent 5,3 5,6 6,2
Inntektsramme eks. overføringskostnadermillioner kroner2 3122 8912 461
Regulert dekningsbidragmillioner kroner1 9162 287 2 106
Resultateffekt mer/(mindreinntekt)millioner kroner212(203)(16)
Akkumulert mer/(mindreinntekt) per 31.12millioner kroner155(57)143
Antall kunder 31.12i tusen552545541
Marked
Salgsvolum strømsalgGWh15 47415 86713 238
Antall hel og deleide kunder strømsalgi tusen878850656
Brutto margin strømsalgøre/kWh4,24,23,7
Annen virksomhet - driftsresultat
Stab og støttetjenester(133)(104)(151)
BioWood (80) (384) (8)
Embriq (1) (49) (52)
Finansielle aktiva med mer (bl.a. REC) (1 014) (954) (59)
Øvrig -?? 49 (53)
Sum driftsresultatmillioner kroner (1 228) (1 442) (323)
DEFINISJON
1. Netto kontantstrøm fra driften = som definert i konsernets kontantstrømanalyse
2. Egenkapitalavkastning = Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital inkl minoriteter
3. Avkastning engasjert kapital = Driftsresultat / Gjennomsnittlig engasjert kapital
4. Engasjert kapital = Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjoner
5. Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital
6. Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld - rentebærende fordringer og likvider
7. Resultat per aksje = Årsresultat / Gj.sn. antall aksjer
8. Kontantstrøm per aksje fra driften = Netto kontantstrøm fra driften / Gj.sn. antall aksjer
9. Utdelingsforhold = Utbytte per aksje / Resultat per aksje
10. Produksjon i forhold til gjennomsnittlig produsert volum de siste ti årene justert for effektivitetsforbedringer

Last ned til Excel